Samenwerking met Baarle-Hertog

De Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Belgische gemeente Baarle-Hertog vormen samen een internationale legpuzzel van 30 enclaves; 22 Belgische en 8 Nederlandse. Deze verwevenheid van de twee gemeenten heeft tot gevolg dat er van oudsher tussen beide gemeenten zowel op bestuurlijk niveau als op ambtelijk niveau bijna dagelijks intensief met elkaar wordt gesproken over de beleidsterreinen waarop wordt (moet worden) samengewerkt, zoals infrastructuur (bijvoorbeeld onderhoud of aanleg van wegen en fietspaden, aanleg of vernieuwing van riolering), cultuur (Cultureel Centrum Baarle en de gezamenlijke bibliotheek) en veiligheid (gezamenlijk internationaal brandweerkorps).

Gemeenschappelijk Orgaan Baarle (GOB)

Om de samenwerking tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog te formaliseren hebben de twee gemeenten in 1998 het "Gemeenschappelijk Orgaan Baarle" (GOB) opgericht. Deze publiekrechtelijke vorm van internationale samenwerking is mogelijk dankzij de "Benelux Overeenkomst inzake Grensoverschrijdende Samenwerking tussen Territoriale Autoriteiten en Samenwerkingsverbanden".

Dankzij het GOB is het mogelijk dat er rechtsgeldige beslissingen genomen worden over het gezamenlijke gemeentelijke beleid. Deze beslissingen zijn bindend voor de deelnemende partijen (de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog). Om ervoor te zorgen dat de beslissingen ook bindend zijn voor de burgers van de gemeenten dienen de gemeenteraden van beide gemeenten de beslissingen achteraf te bekrachtigen.

Overlegstructuren

Het GOB kent verschillende overlegstructuren; op niveau van beide gemeenteraden spreken we over het GOB-plenair en op het niveau van beide colleges over het GOB-beperkt. In de statuten van het GOB (98 KB) staat beschreven welke afspraken er gemaakt zijn tussen de twee gemeenten.

GOB-beperkt

Het GOB-beperkt is een gezamenlijke vergadering van de colleges van burgemeester en wethouders en burgemeester en schepenen. Tijdens deze vergaderingen worden afspraken gemaakt over de uitvoering van taken van gezamenlijk belang en worden voorstellen voor het GOB-plenair voorbereid. De vergaderingen vinden maandelijks plaats en zijn niet openbaar. Leden van het GOB-beperkt zijn beide burgemeesters, wethouders en schepenen van beide gemeenten.

GOB-plenair

Het GOB-plenair is een gezamenlijke vergadering van de beide gemeenteraden en komt gewoonlijk twee keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen worden besluiten genomen over gezamenlijk beleid. De vergaderingen van het GOB-plenair zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats in het Cultureel Centrum Baarle. Bovendien kunnen de vergaderingen rechtstreeks beluisterd worden via de Lokale Omroep Baarle.

Leden van het GOB-plenair zijn de raadsleden van beide gemeenten. Naast het GOB-plenair en het GOB-beperkt bestaat een gezamenlijke algemene raadscommissie, de GOB-commissie, die gevraagd of ongevraagd advies kan geven over beleidszaken die in het GOB behandeld worden of zouden moeten worden. De vergaderingen vinden gewoonlijk plaats voorafgaand aan een vergadering van het GOB-plenair en zijn niet openbaar. Leden van de GOB-commissie zijn de fractievoorzitters uit de beide gemeenteraden.

Downloads