Baarle Bruist! Met elkaar, voor elkaar

Het sociaal domein, het klinkt als een abstract begrip. Maar het gaat vooral over echte mensen. Mensen die wij zelf zijn, die we kennen van dichtbij of via via. Het gaat bijvoorbeeld over Amber, een 32-jarige vrouw, die pas een paar maanden in de buurt woont en zich eenzaam voelt, omdat ze moeilijk contact kan maken. En het gaat over Walter van 77 jaar. Hij krijgt steeds meer moeite met dagelijkse dingen als boodschappen doen of schoonmaken. Dat deed zijn vrouw eigenlijk altijd, maar die woont nu in een verzorgingstehuis. Het gaat ook over de 13-jarige Sam, waarvan de ouders net gescheiden zijn en hij alleen met zijn moeder op bijstandsniveau woont. Als hij naar zijn vader wil, moet hij eerst twee uur reizen met het openbaar vervoer en dat vindt hij in zijn eentje niet leuk. Het sociaal domein gaat over mensen waarbij het ‘meedoen’ (tijdelijk) moeilijk is.

BAARLE BRUIST! Met elkaar, voor elkaar.

Voor u ligt ons document voor een nieuw zorg- en welzijnsbeleid voor de gemeente Baarle-Nassau. Toekomstgericht en met een mensgerichte aanpak. Maar vooral met een belangrijke boodschap: we moeten het samen doen! Ons doel: een bruisend Baarle waarin iedereen mee kan (blijven) doen. Het hele beleid leest u hier (PDF, 947 kb)  terug.

We leven allemaal ons eigen leven. Dat doen we het liefst in ons eigen ritme, in onze eigen omgeving en met elkaar. Dat dit zo lang mogelijk kan, is de missie voor de toekomst die we samen voor ogen moeten hebben. Elkaar helpen of hulp bieden is eigenlijk heel normaal en iets natuurlijks. Dat doe je gewoon voor elkaar! Het is geen makkelijke taak om ervoor te zorgen dat iedereen kan (blijven) meedoen. Iedereen is nu eenmaal anders. Toch kunnen we er samen voor zorgen dat Baarle BRUIST.

We hebben daarbij allemaal een verantwoordelijkheid. Of je nu inwoner, professional of ondernemer bent. Maar ook verenigingen, scholen en alle andere (maatschappelijke) organisaties dragen hun steentje bij. En natuurlijk ook wij als gemeente. We moeten er samen voor zorgen dat iemand passende ondersteuning krijgt als dat nodig is.

Ook in Baarle neemt de vergrijzing toe, zijn mensen eenzaam, verandert de hulpvraag en neemt de zorgvraag toe. Dit zorgt ervoor dat we, als gemeente, op een andere manier moeten kijken naar onze manier van werken en we onze financiële middelen zo effectief mogelijk in moeten zetten.

Meedoen staat centraal

Meedoen is om verschillende reden belangrijk: Meedoen zorgt voor een betere lichamelijke en psychische gezondheid. Door mee te doen heb je contact met (nieuwe) mensen. Het zorgt ervoor dat je betekenis ervaart in de zin van ‘ik doe ertoe’ of ‘ik voeg iets toe’ en aan het gevoel van grip hebben op je eigen leven. Dit zijn ook de belangrijkste factoren die bepalen of mensen zich gelukkig voelen. Meedoen en gelukkig zijn hangen voor een belangrijk deel met elkaar samen. Tegelijkertijd is meedoen ook de wettelijke opdracht die we als gemeente hebben: zowel de Wmo, de Jeugdwet als de Participatiewet geven de gemeente de opdracht om ‘participatie en zelfredzaamheid’ te bevorderen.

Meedoen mogelijk maken krijgt vorm op vijf leefgebieden. Het betekent dat inwoners:

  1. Prettig wonen in hun buurt,
  2. Financieel kunnen rondkomen,
  3. Thuis veilig en kansrijk zijn,
  4. Zinnig hun dag in kunnen vullen en
  5. Fit en veerkrachtig zijn.

Hierbij staat u als inwoner centraal.

Kernbegrippen

We bieden maatwerk en maken gebruik van uw en onze netwerken om dit mogelijk te maken

  • Maatwerk: precies doen wat nodig is. Niet meer, niet minder. Passend bij jouw situatie en mogelijkheden.
  • Netwerken: samenwerken, verbinden én elkaar helpen. Tussen inwoners, professionals en organisaties.
  • Succesfactoren: ‘zekerheid’, ‘zeggenschap’ en ‘zingeving’ helpen om te zorgen dat mensen zelf stappen kunnen en willen zetten.

De kostenstijging afremmen

We zien dat de uitgaven in het sociaal domein stijgen omdat steeds meer inwoners een beroep doen op professionele hulp en ondersteuning. Dit is op termijn niet meer haalbaar. Om te voorkomen dat we hulp en ondersteuning niet meer kunnen bieden aan inwoners die het echt nodig hebben, willen we maatregelen nemen die leiden tot minder uitgaven voor professionele hulp en ondersteuning. Juist omdat het aantal inwoners dat een beroep op ons doet de komende tijd blijft stijgen, is het niet reëel om een kostendaling na te streven. We zetten daarom in op een afremming van de kostenstijging. Dat doen we door meer maatwerk te bieden, meer samen te werken en door onze middelen in te zetten voor activiteiten die zowel maatschappelijk als financieel rendement opleveren.