Bestemmingsplan Boschoven 18 in Baarle-Nassau

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op de locatie Boschoven 18 in Baarle-Nassau de bestemming agrarisch – agrarisch bedrijf wordt gewijzigd naar een bedrijfsbestemming. Met het wijzigen van de bestemming worden recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten mogelijk gemaakt in de vorm van een klusbedrijf en ondergeschikte bed and breakfast.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 9 juli 2019 tot en met 19 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzage-mogelijkheid moet u een afspraak maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, de heer A. van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 088-3821453.

Tijdens de ter-inzage-termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.