Bestemmingsplan Buitengebied Baarle-Nassau, herziening 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 15 mei 2019 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de reparatie van enkele bestemmingen die door de raad van State zijn vernietigd (uitspraak Raad van State, 19 oktober 2011). Het gaat om het herbestemmen van zes locaties waar een nadere afweging voor nodig is en voor enkele locaties het opnieuw opnemen van de bestemming “Agrarisch-paardenhouderij”. Het is dus niet een herziening van het gehele Buitengebied.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 9 juli 2019 tot en met 19 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, Denise Verhaak, bereikbaar via tel.: 088-3821452.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.