Bestemmingsplan en omgevingsvergunning ‘Molenstraat 4 te Ulicoten, 1e herziening’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 13 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Molenstraat 4 te Ulicoten, 1e herziening’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Op basis van de gecoördineerde regeling is tegelijk met dit bestemmingsplan ook de omgevingsvergunning vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er één nieuwe levensloopbestendige woning wordt gebouwd naast de Molenstraat 4 in Ulicoten. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO. 0744.BPMolenstrt4herz1-VG01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten en de vastgestelde omgevingsvergunning liggen met ingang van 20 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 voor de duur van zes weken ter inzage. Het vastgestelde ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1, Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbende een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • 1. u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning;
  • 2. u geen zienswijze ingediend heeft, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning;
  • 3. uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.