Bestemmingsplan Huisvennen 1 in Baarle-Nassau

Door de initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie Huisvennen 1 in Baarle-Nassau opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Dit bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming 'agrarisch' naar 'wonen'. De reeds bestaande woning aan de Huisvennen 1 in Baarle-Nassau wordt middels ruimte-voor-ruimte gelegaliseerd.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 29 december 2020 tot en met 8 februari 2021 voor een periode van zes weken ter inzage. In verband met de huidige COVID-19 maatregelen is het bestemmingsplan niet analoog in te zien op het gemeentekantoor in Baarle-Nassau. Wel kunt u het bestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, dhr. A. van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 088-3821453.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.