Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar u mag bouwen en hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken binnen de gemeente Baarle-Nassau. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook bijvoorbeeld of u uw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen.

Omgevingswet

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. Dit heeft gevolgen voor nieuwe en lopende bestemmingsplanprocedures.

Het kost veel tijd om een concept-plan gereed te maken voor de ter inzagelegging. Denk aan het wettelijk vooroverleg, het sluiten van een anterieure overeenkomst, het toetsen van onderzoeken en bestuurlijke besluitvorming.

Bestemmingsplan onder huidige recht (Wro)

Als u een bestemmingsplan onder het huidige recht (Wro) vast wil laten stellen, moet dit plan vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage liggen. Vanaf 1 juli 2023 nemen wij daarom geen nieuwe bestemmingsplannen meer in behandeling. Tot 30 juni 2023 is het mogelijk om een volledig concept ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Wij zetten ons tot eind dit jaar in, om alle al ingediende en de plannen die er nog aankomen op tijd ter inzage te leggen.

Omgevingsvergunningen

Voor omgevingsvergunningen ligt dit anders. Voor zowel reguliere als uitgebreide vergunningen aangevraagd vóór 1 januari 2024 geldt dat deze nog behandeld worden onder het huidige recht (Wabo).

Wat is het geldende bestemmingsplan op mijn stuk grond?

Alle digitale bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op adres, op naam van een bestemmingsplan en op het ID-nummer (de digitale naam van een bestemmingsplan).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening via RuimtelijkeOntwikkeling@abg.nl of via telefoon: 14 013.

Gelden er nog niet-digitale bestemmingsplannen?

Sinds 2010 is het digitale bestemmingsplan leidend en niet de papieren of Pdf-versie. Er zijn nog een aantal bestemmingsplannen geldig van voor die datum. Die vindt u niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Van enkele plannen zijn pdf-versies beschikbaar:

 • Bestemmingsplan Buitengebied 2008

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening via RuimtelijkeOntwikkeling@abg.nl of via telefoon: 14 013.

Bestemmingsplannen die in procedure zijn

Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Voor vaststelling doorloopt een bestemmingsplanprocedure een aantal vaste stappen. Hier onder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn:

Voorbereidingsbesluiten

 • Geen voorbereidingsbesluiten in procedure.

Voorontwerp bestemmingsplannen in procedure

 • Geen vooronntwerpen bestemmingsplannen in procedure.

Ontwerp bestemmingsplannen in procedure

Vastgestelde bestemmingsplannen (beroepsfase)

Hoe wijzig ik een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplanwijziging kunt u aanvragen met een principeverzoek.

Wat is een principeverzoek?

Past uw (bouw)plan niet in het huidige bestemmingsplan en bestaat er ook geen afwijkingsmogelijkheid? Dan kunt u om bestemmingsplanwijziging vragen. Dien hiervoor een principeverzoek bij ons in. Met een principeverzoek vraagt u het college van burgemeester en wethouders of zij in principe bereid zijn medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming. Het college kan op dat moment slechts aangeven in principe bereid te zijn medewerking te verlenen omdat zij niet in alle procedures het bevoegd gezag zijn dat het plan definitief vaststelt. In een aantal procedures ligt die bevoegdheid bij de raad.

Na een principe uitspraak van het college moet altijd een procedure gevolgd worden om de wijziging definitief vast te leggen.

Hoe dien ik een principeverzoek in?

Voor een goede beoordeling levert u bij ons aan:

 1. uw contactgegevens en telefoonnummer;
 2. een schriftelijke toelichting van het plan: wat u wilt wijzigen;
 3. situatietekening met maatvoering waarop aangegeven is wat de huidige situatie is en wat de gewenste toekomstige situatie is. Op de tekening moet te zien zijn waar het parkeren op het terrein plaats vindt en hoe het terrein ontsloten wordt;
 4. ondersteunde foto’s.

U stuurt uw verzoek naar RuimtelijkeOntwikkeling@abg.nl of per post naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Behandeltermijn principeverzoek

Op dit moment kunnen we nieuwe principeverzoeken niet direct in behandeling nemen. Dat komt omdat we steeds meer en complexere principeverzoeken krijgen. Daardoor hebben we een achterstand met het beoordelen van principeverzoeken. We kunnen momenteel niet precies aangeven wanneer we nieuwe principeverzoeken in behandeling kunnen nemen. De behandeltermijn kan oplopen tot meer dan zes maanden. Zodra we een verzoek in behandeling nemen, ontvangt u als indiener daarover bericht. We wijzen dan een contactpersoon toe die inhoudelijk vragen kan beantwoorden. Onze excuses voor het ongemak.

Uitkomst

Na de beoordeling van uw plan ontvangt u het besluit van het college over uw principeverzoek. De reactie kan zijn:

 • Positief: wij willen in principe meewerken. Het kan zijn dat wij de voorwaarde stellen dat u uw plannen op onderdelen aanpast.
 • Negatief: wij willen in principe niet meewerken.

Wij beoordelen uw principeverzoek op hoofdlijnen. Dit betekent niet altijd dat we definitief aan uw plannen meewerken. Uw plannen moeten ook aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. Bijvoorbeeld aan het Bouwbesluit en milieuwetgeving. Verder kijken we naar de maatschappelijke haalbaarheid. Werken wij (uiteindelijk toch) niet mee aan uw plannen, dan motiveren wij dit uiteraard.

Wat kost het in behandeling nemen van een principeverzoek?

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek moet u leges betalen. De leges bedragen in 2023 € 889,50. Deze kosten stelt de gemeenteraad jaarlijks vast in de legesverordening. Als wij uw principeverzoek ontvangen bekijken we eerst of het daadwerkelijk een principeverzoek betreft of dat de wens past in het geldende bestemmingsplan. Als het daadwerkelijk een principeverzoek betreft nemen wij het principeverzoek in behandeling en verzoeken wij u om de leges te betalen. Is het geen principeverzoek dan nemen wij contact met u op.

Vervolgtraject na het principeverzoek

Na een positieve reactie op uw principe uitspraak van het college moet altijd een procedure gevolgd worden om de wijziging definitief vast te leggen. Na een positieve reactie op uw principeverzoek hoort u:

 • wat de vervolgstappen zijn;
 • welke gegevens u verder nog moet aanleveren;
 • wat de kosten zijn. Let op: dit zijn niet de kosten voor het principeverzoek maar de procedurekosten. Voor het vervolgtraject gelden andere kosten, afhankelijk van de procedure en complexiteit wie uw contactpersoon is bij de verdere procedure.

Waar vind ik de gemeentelijke structuurvisie?

De gemeente heeft op 26 juni 2019 als structuurvisie de ’Omgevingsvisie gemeente Baarle-Nassau’ vastgesteld. Meer informatie over de omgevingsvisie vindt u hier.

Stukken inzien? Laat ze toesturen of kijk op www.overheid.nl

Via www.overheid.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u stukken digitaal inzien. Stukken liggen ook ter inzage bij de balie. Wilt u stukken inzien, neem dan contact op met ons via 14 013 of via RuimtelijkeOntwikkeling@abg.nl.