Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar u mag bouwen en hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken binnen de gemeente Baarle-Nassau. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook bijvoorbeeld of u uw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen.

Wat is het geldende bestemmingsplan op mijn stuk grond?

Alle digitale bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op adres, op naam van een bestemmingsplan en op het ID-nummer (de digitale naam van een bestemmingsplan).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening via RO-secretariaat@abg.nl of via telefoon: 14 013.

Gelden er nog niet-digitale bestemmingsplannen?

Sinds 2010 is het digitale bestemmingsplan leidend en niet de papieren of Pdf-versie. Er zijn nog een aantal bestemmingsplannen geldig van voor die datum. Die vindt u niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Van enkele plannen zijn pdf-versies beschikbaar:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening via RO-secretariaat@abg.nl of via telefoon: 14 013.

Hoe wijzig ik een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplanwijziging kunt u aanvragen met een principeverzoek.

Wat is een principeverzoek?

Past uw (bouw)plan niet in het huidige bestemmingsplan en bestaat er ook geen afwijkingsmogelijkheid? Dan kunt u om bestemmingsplanwijziging vragen. Dien hiervoor een principeverzoek bij ons in. Met een principeverzoek vraagt u het college van burgemeester en wethouders of zij in principe bereid zijn medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming. Het college kan op dat moment slechts aangeven in principe bereid te zijn medewerking te verlenen omdat zij niet in alle procedures het bevoegd gezag zijn dat het plan definitief vaststelt. In een aantal procedures ligt die bevoegdheid bij de raad.

Na een principe uitspraak van het college moet altijd een procedure gevolgd worden om de wijziging definitief vast te leggen.

Hoe dien ik een principeverzoek in?

Voor een goede beoordeling levert u bij ons aan:

 1. uw contactgegevens en telefoonnummer;
 2. een schriftelijke toelichting van het plan: wat u wilt wijzigen;
 3. situatietekening met maatvoering waarop aangegeven is wat de huidige situatie is en wat de gewenste toekomstige situatie is. Op de tekening moet te zien zijn waar het parkeren op het terrein plaats vindt en hoe het terrein ontsloten wordt;
 4. ondersteunde foto’s.

U stuurt uw verzoek naar RO-secretariaat@abg.nl of per post naar het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Behandeltermijn principeverzoek

Op dit moment kunnen we nieuwe principeverzoeken niet direct in behandeling nemen. Dat komt omdat we steeds meer en complexere principeverzoeken krijgen. Daardoor hebben we een achterstand met het beoordelen van principeverzoeken. We kunnen momenteel niet precies aangeven wanneer we nieuwe principeverzoeken in behandeling kunnen nemen. De behandeltermijn kan oplopen tot meer dan zes maanden. Zodra we een verzoek in behandeling nemen, ontvangt u als indiener daarover bericht. We wijzen dan een contactpersoon toe die inhoudelijk vragen kan beantwoorden. Onze excuses voor het ongemak.

Uitkomst

Na de beoordeling van uw plan ontvangt u het besluit van het college over uw principeverzoek. De reactie kan zijn:

 • Positief: wij willen in principe meewerken. Het kan zijn dat wij de voorwaarde stellen dat u uw plannen op onderdelen aanpast.
 • Negatief: wij willen in principe niet meewerken.

Wij beoordelen uw principeverzoek op hoofdlijnen. Dit betekent niet altijd dat we definitief aan uw plannen meewerken. Uw plannen moeten ook aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. Bijvoorbeeld aan het Bouwbesluit en milieuwetgeving. Verder kijken we naar de maatschappelijke haalbaarheid. Werken wij (uiteindelijk toch) niet mee aan uw plannen, dan motiveren wij dit uiteraard.

Wat kost het in behandeling nemen van een principeverzoek?

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek moet u leges betalen. De leges bedragen in 2022 € 863,60. Deze kosten stelt de gemeenteraad jaarlijks vast in de legesverordening. Als wij uw principeverzoek ontvangen bekijken we eerst of het daadwerkelijk een principeverzoek betreft of dat de wens past in het geldende bestemmingsplan. Als het daadwerkelijk een principeverzoek betreft nemen wij het principeverzoek in behandeling en verzoeken wij u om de leges te betalen. Is het geen principeverzoek dan nemen wij contact met u op.

Vervolgtraject na het principeverzoek

Na een positieve reactie op uw principe uitspraak van het college moet altijd een procedure gevolgd worden om de wijziging definitief vast te leggen. Na een positieve reactie op uw principeverzoek hoort u:

 • wat de vervolgstappen zijn;
 • welke gegevens u verder nog moet aanleveren;
 • wat de kosten zijn. Let op: dit zijn niet de kosten voor het principeverzoek maar de procedurekosten. Voor het vervolgtraject gelden andere kosten, afhankelijk van de procedure en complexiteit wie uw contactpersoon is bij de verdere procedure.

Behandeling aanvragen bestemmingsplanwijziging en principeverzoek per 1 juli 2022

We behandelen in de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging of principeverzoek anders dan voorheen. Dat doen we omdat de Omgevingswet naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treedt. De invoering van de Omgevingswet heeft dus gevolgen voor de behandeling van aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging of principeverzoek. Dit is een overgangsperiode van de manier van behandelen zoals we dat nu doen naar de nieuwe manier.

Veranderingen per 1 juli 2022

Als de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2023, heeft dat gevolgen voor de lopende planologische procedures. In het bijzonder voor aanvragen voor een bestemmingsplanherziening. Bij de invoering van nieuwe wetgeving is er een overgangsrecht voor lopende procedures.

Aanvragen voor bestemmingsplanherziening

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan voor de gehele gemeente. Bestemmingsplannen die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na 1 januari 2023 ter inzage worden gelegd, moeten we opbouwen als een wijziging van het omgevingsplan.

Wat betekent dit voor bestemmingsplanprocedures?

Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan vraagt de nodige voorbereidingstijd. Gelet hierop is het niet mogelijk om aanvragen die na 1 juli 2022 worden ingediend nog op basis van het huidige recht in procedure te brengen. Deze aanvragen zullen dan ook voorbereid gaan worden op basis van de Omgevingswet (wijziging omgevingsplan). Mocht de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet later zijn, dan verschuift ook de deadline voor het indienen van bestemmingsplanherzieningen.

Eindsprint naar de invoering van de Omgevingswet

We gaan ons tot 1 januari 2023 focussen op de lopende en in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen zodat we deze nog volgens het huidige recht in procedure kunnen brengen.

Om ook een soepele behandeling van ruimtelijke plannen onder de Omgevingswet mogelijk te maken, moeten we de komende periode ontdekken hoe dit nieuwe instrument vorm gaat krijgen. Een omgevingsplan is breder dan een bestemmingsplan en bevat alle regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving. We moeten daarom keuzes maken voor de onze werkwijze.

Wat betekent dit voor principeverzoeken?

De hierboven genoemde eindsprint naar de invoering van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de behandeling van principeverzoeken:

 • Principeverzoeken die we voor 1 juli 2022 hebben ontvangen, handelen we zo spoedig mogelijk af. Bij positieve principebesluiten van het college overleggen we met de indiener van het verzoek over de keuze voor het planologische instrument.
 • Principeverzoeken die na 1 juli 2022 binnenkomen nemen we pas na 1 maart 2023 in behandeling.

Waar vind ik de gemeentelijke structuurvisie?

De gemeente heeft op 26 juni 2019 als structuurvisie de ’Omgevingsvisie gemeente Baarle-Nassau’ vastgesteld. Meer informatie over de omgevingsvisie vindt u hier.

Stukken inzien? Laat ze toesturen of kijk op www.overheid.nl

Via www.overheid.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u stukken digitaal inzien. Stukken liggen ook ter inzage bij de balie. Wilt u stukken inzien, neem dan contact op met ons via 14 013 of via RO-secretariaat@abg.nl.