Bestemmingsplan Uitbreiding Recreatiepark De Kievit

Recreatiepark De Kievit wil haar terrein aan de zuidkant uitbreiden met 65 recreatiewoningen. Samen met een herverdeling van het bestaande terrein kunnen zo in totaal 106 nieuwe recreatiewoningen worden gerealiseerd.

De bouw van de 65 woningen op de uitbreidingslocatie is in het bestemmingsplan Buitengebied 2008 niet mogelijk. Wel was met de uitbreidingsbehoefte rekening gehouden door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. Inmiddels heeft de initiatiefnemer (eigenaar van het park) de plannen verder uitgewerkt. Gebleken is dat de wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2008 niet volstaat om de gewenste uitbreiding mogelijk te maken. Dit zat hem met name in een verschil in toegestane bouwhoogte van de recreatiewoningen. Op het huidige park mag deze 7 m bedragen. In de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de uitbreiding was hiervoor per abuis 5,5 m opgenomen. De uitbreiding kan daarom enkel mogelijk worden gemaakt door middel van een herziening van het bestemmingsplan.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het bestemmingsplan kunt u raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl of via onderstaande pdf-bestanden.

Door de initiatiefnemer zal nog vorm worden gegeven aan de wijze waarop omwonenden en andere mogelijke belanghebbenden worden geïnformeerd. Op dit moment wordt door de gemeente al wel het vooroverleg gevoerd met de provincie en het waterschap.

Na het vooroverleg en het informeren van omwonenden/belanghebbenden zal de formele bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Dit betekent onder andere dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage zal worden gelegd. Deze terinzagelegging zal te zijner tijd worden aangekondigd in onder meer Ons Weekblad.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. Klei, per mail via jklei@abg.nl of telefonisch via 14 013/ +31 (0)13 - 507 5200.