Ontwerp bestemmingsplan “Zigraeck 5” in Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat van 19 oktober 2021 tot en met 29 november 2021 ter inzage liggen:

  1. Het ontwerp bestemmingsplan “Zigraeck 5”;
  2. Als onderdeel van dit ontwerp bestemmingsplan, het voornemen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant in de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant aan te passen.

Ontwerp bestemmingsplan “Zigraeck 5”

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om aan de Zigraeck 5 in Baarle-Nassau recreatieve activiteiten te exploiteren. Het plan voorziet in het mogelijk maken van horeca, een minicamping, kleinschalig hoveniersbedrijf en educatiecentrum. Ook maakt het bestemmingsplan nieuwe natuur mogelijk.

Voornemen wijziging begrenzing Natuur Netwerk Brabant in Interim omgevingsverordening

Een bestemmingsplan moet voldoen aan de regels die zijn opgenomen in de provinciale Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Op een klein deel van het plangebied zijn de regels van toepassing die gaan over de bescherming van het Natuur Netwerk Brabant. Het bestemmingsplan voldoet niet aan deze regels, omdat gebouwen ten behoeve van recreatie niet mogelijk gemaakt kunnen worden in het Natuur Netwerk Brabant.

Om die reden is de gemeente Baarle-Nassau voornemens om Gedeputeerde Staten te verzoeken de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant aan te passen. Na aanpassing van de grenzen voldoet het bestemmingsplan aan de provinciale regels. Dit voornemen maakt deel uit van het ontwerp bestemmingsplan. Op de verbeelding en in de regels van het bestemmingsplan is daarvoor de aanduiding ‘overige zone - te verwijderen Natuur Netwerk Brabant’ opgenomen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. U kunt in uw zienswijze zowel reageren op de inhoud van het ontwerp bestemmingsplan als op het voornemen om Gedeputeerde Staten te verzoeken de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant aan te passen. Als uw zienswijze (mede) betrekking heeft op het voornemen tot aanpassing van het Natuur Netwerk Brabant, dan sturen we deze zienswijze mee met het daadwerkelijke verzoek aan Gedeputeerde Staten. Het ontwerp bestemmingsplan “Zigraeck 5” en het voornemen de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant door Gedeputeerde Staten aan te laten passen liggen gedurende 6 weken, van 19 oktober 2021 tot en met 29 november 2021 ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u duidelijk aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau.

Hoe kunt u de stukken inzien?

  1. het ontwerp bestemmingsplan (incl. het voornemen tot aanpassing begrenzing Natuur Netwerk Brabant) is in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
  2. het ontwerp bestemmingsplan (incl. het voornemen tot aanpassing begrenzing Natuur Netwerk Brabant) ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis in Rijen. Indien u gebruik wil maken van deze inzagemogelijkheid raden wij u aan een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door bellen naar ons algemene nummer 14 0161 of door te mailen naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u vragen naar de behandelend medewerker, dhr. A. van der Zwaluw, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 3821453.