Ontwerp omgevingsvergunning Gorpeind 6 Baarle-Nassau

Initiatiefnemer heeft het plan om de tweede agrarische bedrijfswoning aan de Gorpeind 6 om te zetten naar plattelandswoning. De ruimtelijke en feitelijke situatie ter plaatse blijft ongewijzigd. Het voornemen is om middels de vergunning de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (artikel 2.12 lid 1 onder 3 Wabo) te verlenen. De voornoemde ontwikkeling valt onder de categorie gevallen waarvoor geen ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) is vereist. 

Waar vind ik de omgevingsvergunning?

In opdracht van initiatiefnemer is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld dat als bijlage dient bij de te verlenen omgevingsvergunning. De ontwerp omgevingsvergunning kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wanneer en hoe kan ik reageren?

U heeft de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. De ontwerp omgevingsvergunning ligt van 26 november t/m 6 januari 2020 ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn bij ons binnen zijn. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5111 CC Baarle-Nassau. Voor informatie over deze vergunning kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker via tel.: 088-3821602.