Ontwerp bestemmingsplan Het Goordonk 6 Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat van 10 november 2023 tot en met 21 december 2024 ter inzage liggen: het ontwerpbestemmingsplan ‘Het Goordonk 6 Baarle-Nassau’, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPGoordonk6-ON01. Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het voorgenomen verzoek voor herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant Interim Omgevingsverordening.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plangebied is het perceel Het Goordonk 6 baarle-Nassau, ten noordwesten van het dorp Baarle-Nassau. Het ontwerpbestemmingsplan betreft het wijzigen van circa 200 m2 van de bestemming Natuur- en Bos naar de bestemming Wonen, aangrenzend aan de huidige woonbestemming. Met deze wijziging wordt een bijgebouw mogelijk gemaakt.

Waar gaat het voorgenomen verzoek herbebrenzing Natuur Netwerk Brabant Interim Omgevingsverordening over?

Het plangebied van bestemmingsplan Het Goordonk 6 Baarle-Nassau ligt voor een deel binnen het Natuur Netwerk Brabant. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de aanduiding Natuur Netwerk Brabant te wijzigen. Het voornemen om het gemotiveerd verzoek in te dienen maakt deel uit van de voorbereiding van het bestemmingsplan.

Tegen het voorgenomen verzoek om herbegrenzing van de Interim Omgevingsverordening kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Na de ter inzagelegging dient het college van burgemeester en wethouders het verzoek tot herbegrenzing in bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Het college stuurt de ingediende zienswijzen mee.

Hoe kunt u het bestemmingsplan en de overige stukken bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan Het Goordonk 6 Baarle-Nassau ligt van 10 november 2023 tot en met 21 december 2023, voor 6 weken ter inzage.

  • Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPGoordonk6-ON01.
  • Het voorgenomen verzoek herbegrenzing van het Natuur netwerk Brabant is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, het verzoek is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het voorgenomen verzoek herbegrenzing ook inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met het frontoffice. U kunt online een afspraak maken. Lukt dit niet, bell naar ons algemene nummer 14013 of mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker Jan Dekker, telefoonnummer 06 53 59 21 68.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

U kunt uw zienswijze indienen van 10 november 2023 tot en met 21 december 2023, uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen.

In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. Vemeld in de  brief ook uw naam, adres, handtekening en datum.

U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar

de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. U neemt daarvoor contact op met de behandelend medewerker, Jan Dekker, bereikbaar via 0653592168.