Vastgesteld bestemmingsplan Hooiberg 3 te Castelré

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2023 het bestemmingsplan ‘Hooiberg 3 te Castelré’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Met dit bestemmingsplan wordt het bouwvlak aan de Hooiberg 3 in Castelré uitgebreid om extra sleufsilo’s en bijhorende erfverharding aan te leggen.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 10 oktober 2023 tot en met 20 november 2023 voor 6 weken ter inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPhooiberg3-VG01

U kunt het bestemmingsplan tijdens bovengenoemde periode ook inzien op het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Marijke Van Gils, bereikbaar via email: marijkevangils@abg.nl

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 10 oktober 2023 tot en met 20 november 2023.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  •  Belang hebt bij het bestemmingsplan
  •  Een zienswijze heeft ingediend

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroeps- termijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.