Vastgesteld bestemmingsplan ‘Lanen van Baerle’ in Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 18 mei 2022 het bestemmingsplan 'Lanen van Baerle' ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Dit vastgestelde bestemmingsplan betreft de bouw van 51 nieuwe grondgebonden woningen op het agrarisch perceel ten westen van de Schoolstraat in Baarle-Nassau.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 24 mei 2022 tot en met 4 juli 2022 voor 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPSchoolstraatong-VG01.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Kristie Huijskens, bereikbaar via tel.: 088 3821 472.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of het besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai, kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 24 mei 2022  tot en met 4 juli 2022.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  • Een zienswijze heeft ingediend;
  • Belang hebt bij het bestemmingsplan;
  • Belang hebt bij het Besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai.

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.