Vastgesteld bestemmingsplan Turnhoutseweg ong. te Baarle-Nassau en ontwerp hogere waarde besluit wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 18 mei 2022 het bestemmingsplan Turnhoutseweg ong. te Baarle-Nassau ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 maart 2022 het Besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaaivoor Turnhoutseweg ong. te Baarle-Nassau genomen. Dit besluit maakt een hogere geluidsbelasting op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 59 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Turnhoutseweg.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Dit vastgestelde bestemmingsplan betreft de toevoeging van één vrijstaande woning aan de Turnhoutseweg, tussen Turnhoutseweg 21 en 21a.

Waar gaat het ontwerpbesluit Hogere waarde over?

In de Wet geluidhinder is/zijn voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai voorkeursgrenswaarden gesteld voor woningbouw waaraan voldaan moet worden. Uit geluidsonderzoek voor het plan Turnhoutseweg ong. te Baarle-Nassau blijkt dat de voorkeursgrenswaarden overschreden worden. Dit besluit maakt een hogere geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 59 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Turnhoutseweg. Het besluit maakt een hogere geluidsbelasting voor het wegverkeerslawaaiop de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 59 dB als gevolg van wegverkeerslawaai.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 24 mei 2022 tot en met 4 juli 2022 voor 6 weken ter inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPturnhoutsewegong-VG01.

Ook kunt u de stukken inzien bij het gemeentehuis in Baarle-Nassau, tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid maakt u een afspraak met ons klantcontactcentrum. Dat kan online via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Kristie Huijskens, bereikbaar via telefoonnummer 088-3821472.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of het besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai, kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 24 mei 2022  tot en met 4 juli 2022.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  • Een zienswijze heeft ingediend;
  • Belang hebt bij het bestemmingsplan;
  • Belang hebt bij het Besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai.

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer treden het bestemmingsplan en besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat de Raad van State op dat verzoek heeft beslist.