Vaststelling bestemmingsplan Boschoven 24, Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 8 februari 2023 het bestemmingsplan 'Boshoven 24’ te Baarle-Nassau ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Dit bestemmingsplan betreft het agrarische bedrijf aan Boschoven 24 welke wordt herbestemd naar een woonbestemming. De bedrijfswoning krijgt een woonbestemming. Binnen de aanpandige voormalige mantelzorgwoning wordt een recreatief nachtverblijf gerealiseerd als nevenfunctie bij de woning. Bij de woning is een cultuurhistorisch waardevolle schuur aanwezig, waarin twee woningen worden gerealiseerd ter behoud van deze waarden.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 16 februari 2023 tot en met 29 maart 2023 voor 6 weken ter inzage.

Digitaal kunt u de stukken inzien via:

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPBoschoven24-VG01.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Baarle-Nassau:

Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan, kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 16 februari 2023 tot en met 29 maart 2023.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  1. Belang hebt bij het bestemmingsplan
  2. Een zienswijze heeft ingediend

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.