Wijzigingsplan Gorpeind 8 vastgesteld

Met het wijzigingsplan Gorpeind 8 wordt de bestemming van de locatie gewijzigd van ‘Agrarisch, agrarisch bedrijf’ naar ‘Agrarisch, agrarisch paardenhouderij’. Gelijktijdig is de omgevingsvergunning voor de bouw van de binnenrijhal verleend.

Door initiatiefnemer is een herziening van het wijzigingsplan voor de locatie opgesteld. Het wijzigingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het wijzigingsplan is gecoördineerd vastgesteld met de gelijktijdig verleende omgevingsvergunning voor de bouw van binnenrijhal voor Gorpeind 8.

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen van 19 mei 2020 tot en met 29 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, Ruud Krol, bereikbaar via tel.: 088-3821450.

Tijdens de ter-inzage-termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.