Coronavirus

Sinds eind februari heeft Nederland te maken met het coronavirus. Sindsdien worden steeds meer maatregelen genomen om de gevolgen van dit virus te beperken.

Landelijk en regionaal nieuws

Regionaal

Updates van het landelijke en regionale nieuws over het coronavirus staan op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Volg het nieuws ook via Twitter en Facebook van de Veiligheidsregio.

Landelijk

De gemeente volgt de adviezen voor Noord-Brabant van het RIVM. Op de site van het RIVM staat een pagina met algemene informatie over het virus en ook een pagina met veelgestelde vragen.

Maatregelen

Kijk hier voor de noodverordening voor sluiting eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops.

Gemeentelijke dienstverlening aangepast

Kijk hier voor de meest recente maatregelen en gemeentelijke dienstverlening.

Hulp en steun voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven

Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen. En de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Lokale hulpmaatregelen voor lokale ondernemers

De gemeente treft maatregelen om lokale ondernemers te helpen:

  • De gemeente stelt het opleggen van aanslagen OZB uit tot 1 juli 2020. Daarmee wordt aangesloten op de termijn die de belastingdienst hanteert.
  • Tot nader order legt de gemeente geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting en ondernemingsheffingen meer op.
  • In ieder geval tot 1 september 2020 verstuurt de gemeente geen aanmaningen meer.

Voor al opgelegde aanslagen, belastingen en heffingen kunnen zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven gespreide betaling of uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente. Iedereen die hiervan gebruik wil maken, kan een mail sturen naar invordering@abg.nl voor een aanvraag. Wij vragen u om in de mail te vermelden:

  • of u gebruik wil maken van gespreide betaling of uitstel van betaling,
  • het aanslagnummer van de opgelegde belasting,
  • de tenaamstelling die op de aanslag staat.

Contact met de gemeente

In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop we contact hebben met onze ondernemers en bedrijven tijdelijk niet mogelijk. Graag blijven we wel met u telefonisch in contact, eventueel via videobellen. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onderwerp van gesprek naar EstherReijnen@abg.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Landelijke maatregelen voor ondernemers

Financiële ondersteuning

Is het inkomen uit uw eigen bedrijf te laag voor uw levensonderhoud? Dan komt u als ondernemer misschien in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.

Deze maatregel houdt in dat zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, bij de gemeente voor een periode van drie maanden een uitkering kunnen aanvragen om in hun levensonderhoud te voorzien. De uitkering vult het inkomen van deze ondernemers aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Ondersteuning conform deze regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage De regeling wordt nu uitgewerkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt nog even geduld te hebben.

Ben u van plan als zelfstandig ondernemer of zzp’er uit een van de de ABG-gemeenten gebruik te maken van deze regeling? Omdat we hiervoor samenwerken met de gemeente Tilburg, kunt u zich melden via de website. Zodra de uitwerking van deze regeling bekend is, doen we ons uiterste best doen om de aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Daarvoor in de plaats komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW komt werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl of www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx.

Aanvullende financiering

Mogelijk ontstaan er liquiditeitsproblemen. Bijvoorbeeld door teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening-courant af te sluiten. De borgstellingsregeling van de overheid biedt banken hiervoor extra zekerheid. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank. Meer informatie op www.rvo.nl.

(Uitstel) betaling van belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen door het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits - ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers die via de bank moeilijk aan financiering komt. Ook hiervoor wordt een tijdelijke crisismaatregel opengesteld. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden en de rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Voor informatie over deze regeling en de procedure verzoeken we contact op te nemen met de Qredits-hulplijn.

Compensatieregeling getroffen sectoren - ministerie van Economische Zaken & Klimaat, RVO

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Het kabinet komt daarom – op korte termijn – met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in die sectoren. Dit betreft een eenmalige tegemoetkoming van € 4000,- die niet hoeft te worden terugbetaald. Het voorstel wordt nu uitgewerkt en daarna met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de uitvoerende instantie. Meer informatie vindt staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) - ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Voor Mkb’ers en ZZP’ers met een rechtspersoon die een banklening willen afsluiten. De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Deze tijdelijke verruiming loopt sinds 16 maart. Ondernemers kunnen terecht bij de volgende banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam Branch. Hier leest u meer.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering - ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond verhoogt naar 1,5 miljard euro. Met de GO wordt het MKB evenals grote ondernemingen geholpen door middel van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. De GO houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De banklening of bankgarantie is per direct aan te vragen. De volgende banken gaan het uitvoeren: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam Branch. Meer informatie over de regeling vindt u via de website.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. De regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/Gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en reeds opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook met de cultuursector vindt overleg plaats om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien nodig. Indien hier meer bekend over is zullen we u uiteraard berichten over mogelijke aangepaste regelingen.

Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van Economische Zaken & Klimaat):

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten zijn bovendien moeilijk in te halen wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom – op korte termijn – met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Het voorstel wordt nu uitgewerkt en daarna met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. Indien hier meer bekend over is zullen we u uiteraard berichten over mogelijke aangepaste regelingen.

Vragen?

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM staan veel antwoorden op vragen van ondernemers op www.rijksoverheid.nl en op www.kvk.nl. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117.

Maatregelen op campings en vakantieparken

Op 26 maart heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder het verbod op groepsvorming.

In Brabant vindt nog overleg plaats om te komen tot eenduidige bepalingen voor de recreatiebedrijven. Die zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Zolang deze bepalingen nog niet bekend zijn, moeten recreatieverblijven zich houden aan de landelijke richtlijnen. Voor uw bedrijf geldt dat u het aantal recreanten moet inperken, op zodanige wijze dat op het gehele terrein (inclusief alle bebouwing) de recreanten 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Dit kunt u bijvoorbeeld realiseren door minder boekingen aan te nemen en een regime in te voeren m.b.t. het gebruik van de gezamenlijke voorzieningen (toiletgebouwen, speelruimtes).

Laat in de gezamenlijke voorzieningen maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter toe en stel per voorziening een deurbeleid in. Maak dit deurbeleid kenbaar bij elke in- en uitgang. Horeca is gesloten en dat geldt ook voor zwemvoorzieningen en andere recreatieruimtes voor gemeenschappelijk gebruik.
Verder merken we op dat het mogelijk is dat na het weekend wordt besloten tot algehele sluiting van de sanitaire voorzieningen.
Voor groepsaccommodaties geldt dat die vanaf heden niet meer in gebruik mogen zijn, omdat binnen die accommodaties toezicht op het naleven van de landelijke richtlijnen niet mogelijk is.
Wij realiseren ons dat dat er voor u veel onzekerheid is en dat dat grote gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering. Zodra wij beschikken over de richtlijnen van de Veiligheidsregio, stellen we u hiervan op de hoogte. Houd als ondernemer onze media hiervoor in de gaten.

Bent u van plan om een vakantiepark in onze gemeente te bezoeken?
We adviseren u voordat u van huis vertrekt de informatie bij het vakantiepark hierover te volgen en vragen u om de landelijke maatregelen ter harte te nemen.

Grensverkeer met België

Kijk hier voor meer informatie over grensverkeer met België.

Met kinderen over corona praten

Door de uitbraak van het coronavirus zijn het spannende tijden. Leerlingen gaan niet naar school en we vermijden sociaal contact zoveel als mogelijk. Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? En waar vinden professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staan adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties op een rij.

Filmpje in begrijpelijke taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus lastig te volgen zijn. Voor deze mensen maakte de Stichting Lezen en Schrijven een filmpje in begrijpelijke taal.

Bekijk het filmpje over het coronavirus hier.

Information in other languages

At the website Government.nl you can find information about the coronavirus and the situation in the Netherlands.