Coronavirus

Op deze pagina vindt u informatie over onderwerpen die met het coronavirus te maken hebben.

Handige websites

In Baarle moeten we in deze coronatijd rekening houden met verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische maatregelen.

Gemeentelijke dienstverlening aangepast

Contacten hebben we graag zoveel mogelijk digitaal en telefonisch. Heeft u toch een afspraak op het gemeentehuis? Dan vragen we u de RIVM-maatregelen op te volgen en afstand te houden van anderen.

Heeft u op het moment dat uw afspraak staat gepland gezondheidsklachten, zoals hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts? Stel dan uw bezoek uit en annuleer uw afspraak.

Kijk op onderstaande pagina's voor de meest recente maatregelen en gemeentelijke dienstverlening:

Hulp en steun voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven

Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen. En de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Lokale hulpmaatregelen voor lokale ondernemers

Voor al opgelegde aanslagen, belastingen en heffingen kunnen zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven gespreide betaling of uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente. Iedereen die hiervan gebruik wil maken, kan een mail sturen naar invordering@abg.nl voor een aanvraag. Wij vragen u om in de mail te vermelden:

 • of u gebruik wil maken van gespreide betaling of uitstel van betaling,
 • het aanslagnummer van de opgelegde belasting,
 • de tenaamstelling die op de aanslag staat.

Gemeentelijk noodfonds corona

De gemeente Baarle-Nassau stelt 100.000 euro beschikbaar voor een noodfonds corona. Ondernemers, inwoners, stichtingen en verenigingen van Baarle-Nassau kunnen bij acute en schrijnende situaties een beroep doen op dit fonds. Het geld uit het fonds is alleen bedoeld om uitgaven te doen die een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Verder is er de voorwaarde dat de kosten niet op een andere manier kunnen worden betaald, door bijvoorbeeld een tegemoetkoming door het Rijk. De bijdrage uit het gemeentelijke noodfonds is maximaal 4000 euro. Overweegt u een beroep te doen op het noodfonds? Neem dan contact op met ons op.

Lees hier de volledige regeling waarin alle voorwaarden staan.

Contact met de gemeente

In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop we contact hebben met onze ondernemers en bedrijven tijdelijk niet mogelijk. Graag blijven we wel met u telefonisch in contact, eventueel via videobellen. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onderwerp van gesprek naar ondernemersvragen@abg.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Landelijke maatregelen voor ondernemers

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten.

De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen. De financiële kabinetssteun aan ondernemers en werkenden blijft zeer groot. Dit nieuwe noodpakket geeft hen gerichte rugdekking om zich aan te passen in de komende turbulente tijd.

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0. Hieronder staan de belangrijkste aankondigingen van het kabinet in het nieuwe noodpakket waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

Ben u van plan als zelfstandig ondernemer of zzp’er uit een van de de ABG-gemeenten gebruik te maken van de TOZO-regeling? Omdat we hiervoor samenwerken met de gemeente Tilburg, kunt u zich melden via de website.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Kabinetsmaategel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – oktober 2020

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de coronamaatregelen van 13 oktober 2020 een onevenredig harde klap hebben gekregen. Meer info: www.rijksoverheid.nl.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op www.rijksoverheid.nl of op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

Station88 - Huis voor Ondernemerschap en Innovatie

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, hét platform voor ondernemers uit Midden-Brabant. Station88 deelt kennis, creëert bewustwording, inspireert en motiveert. Dit doet Station88 door het aanbieden van een veelzijdig online- en offline programma dat bestaat uit inspiratiesessies, seminars, workshops & webinars, waardoor ondernemers groeien en versnellen. Daarnaast biedt Station88 online-support voor Eerste Hulp Bij Ondernemen, een Q&A met veel voorkomende ondernemersvragen én de Station88 Infographic die jou als (MKB) ondernemer via linkjes direct naar de juiste informatie leiden. Voor meer informatie hierover, bezoek: https://station88.nl/coronavirus

Rewin - Corona Taskforce MKB

Het zijn bijzondere tijden voor ondernemers. Met veel vragen en onzekerheden over bedrijfsvoering en de impact van Corona. Rewin kan u als ondernemer hierbij helpen. Met concrete informatie over waar u met uw vragen terecht kunt. Rewin houdt de vinger aan de pols en gaat met u in gesprek. Daarvoor hebben is de speciale Taskforce MKB opgericht. Om met u te sparren over uw specifieke uitdagingen en behoeften en om te kijken waar we kansen kunnen creëren. Alle hens aan dek om West-Brabantse ondernemers met groeipotentie en veelbelovende startups juist nu te ondersteunen. Voor meer informatie, bezoek de website: www.rewin.nl/nieuws/corona

Hulp en steun voor verenigingen

Maatregelen voor en ondersteuning van sport- en culturele verenigingen

Het kabinet en de veiligheidsregio’s hebben uitzonderlijke en enorm ingrijpende maatregelen moeten nemen om onze gezondheid te beschermen. Wij roepen alle inwoners, ondernemers en verenigingen van onze gemeente op deze richtlijnen goed na te leven. We beseffen daarbij dat deze regels een enorme impact hebben op onze samenleving en dus ook op onze verenigingen. Hierbij informeren wij u over de uitgangspunten en maatregelen die van invloed (kunnen) zijn op uw vereniging of organisatie.

Algemene uitgangspunten

De coronacrisis raakt ons allemaal. We rekenen erop dat u maatregelen neemt, of al heeft genomen, om uw vereniging door deze moeilijke tijd heen te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van steun die sportbonden u aanreiken, in te teren op reserves of door een appél op de leden te doen om extra te ondersteunen. Verenigingen die in de problemen komen en redelijkerwijs niet in staat zijn om hier zonder financiële ondersteuning uit te komen, helpen we in het vinden van oplossingen. Naast het noodpakket van de Rijksoverheid heeft de gemeente Baarle-Nassau ook enkele ondersteunende maatregelen getroffen.

Gemeentelijke maatregelen ter ondersteuning van verenigingen

De gemeente Baarle-Nassau treft maatregelen om de verenigingen te helpen:

 • Verenigingen die een accommodatie huren van de gemeente krijgen uitstel van betaling tot 1 juli;
 • Er worden maatwerkafspraken gemaakt met verenigingen die niet of onvoldoende gecompenseerd worden door de noodmaatregelen en die daardoor in betalingsproblemen raken;
 • De verantwoordingseisen voor activiteitensubsidies worden versoepeld. Als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend door de coronamaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, hoeft niet de gehele subsidie worden terugbetaald maar alleen dat gedeelte van de subsidie dat nog niet besteed is;
 • We geven uitstel voor het indienen van subsidieverantwoording 2019 tot 1 juni 2020.

Landelijke ondersteuningsmaatregelen

Ook het Rijk heeft economische maatregelen genomen vanwege het coronavirus waarop ook verenigingen een beroep kunnen doen. Verdere verdiepende en actuele informatie vindt u op deze website.

 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW):

Op grond van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen verenigingen die te maken hebben met omzetverlies en die personeel in dienst hebben het grootste gedeelte van de loonkosten vergoed verkrijgen. Hierdoor kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen op de website van het UWV.

 • Eenmalige tegemoetkoming - TGOS:

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 geopend. Eerder werd deze regeling het Noodloket genoemd. Ondernemers en ook verenigingen kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het coronavirus.
De TGOS is een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro die specifiek is voor ondernemers die (grotendeels) dicht moesten van de overheid. Sportverenigingen, sportkantines en leraren vallen door het sluiten van sportaccommodaties ook onder deze regeling. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

 • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS):

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020). Dit is een vervolg op de TVS-regeling die van toepassing was op het tweede kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 9 maart tot en met 3 mei 2021. Lees meer over de regeling of ga direct naar het aanvraagformulier.

 • TASO voor amateursportorganisaties:

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Binnenkort volgen aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021. Lees meer over de regeling of ga direct naar het aanvraagformulier.

Vragen

De informatie zoals hierboven genoemd actualiseren we steeds. De meest actuele informatie en links voor doorverwijzingen naar meer informatie over de specifieke regelingen vindt u hier terug:

Contact

In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop wij als college contact met u hebben tijdelijk niet mogelijk. Het college legt daarom ook geen bezoeken af zolang samenkomsten verboden zijn. Maar graag blijft het college wel met u telefonisch of via videobellen in contact. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onderwerp van het gesprek naar bestuurssecretariaat@baarle-Nassau.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Met kinderen over corona praten

Door de uitbraak van het coronavirus zijn het spannende tijden. Leerlingen gaan niet naar school en we vermijden sociaal contact zoveel als mogelijk. Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? En waar vinden professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staan adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties op een rij.

Omgaan met de maatregelen en de gevolgen van het coronavirus

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers graag zo goed mogelijk in deze situatie. Via deze pagina houden we je op de hoogte. Het Nederlands Jeugdinstituut baseert zich daarbij op de vragen die leven, volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de actuele maatregelen van de Rijksoverheid. Dagelijks wordt deze informatie hierop aangepast.

Vakantie-uitje of dagje weg in Baarle?

De bijzondere enclavesituatie in Baarle is in de vakantieperiode een prima basis voor een uitje, dagtrip of vakantieverblijf in de regio. U bent van harte welkom in Baarle-Nassau. Houd u aan de maatregelen: alleen samen krijgen we corona onder controle.

Kijk voor meer informatie en het actuele reisadvies voor België op: www.nederlandwereldwijd.nl

Wilt u meer weten over de maatregelen in Baarle-Hertog? Kijk dan op: www.baarle-hertog.be

Slachtofferhulp Nederland en corona

Geeft Slachtofferhulp Nederland (SHN) ook hulp aan mensen die een naaste (bijvoorbeeld familielid) met corona op de intensive care hebben liggen?

 • Aan naasten van IC-patiënten biedt SHN emotionele ondersteuning, praktische hulp en geven we advies. Samen met onze partners van FCIC- IC-Connect leveren wij deze dienstverlening.
 • Alle adviezen en tips over hoe mensen het beste om kunnen gaan met deze heftige situatie zijn verzameld op een online pagina.

Geeft Slachtofferhulp Nederland (SHN) ook hulp aan mensen waarvan hun dierbare is overleden aan corona?

 • SHN heeft een gericht hulpaanbod voor nabestaanden van wie een dierbare is overleden aan corona. Ervaren medewerkers bieden praktische en emotionele ondersteuning bij rouw- en verliesproblematiek.
 • Hulp is met name gericht op nabestaanden met een beperkte sociale kring. Doorverwijzing is mogelijk via (huis)arts. Nabestaanden en naasten van een IC-patiënt kunnen zelf contact opnemen via de algemene hulplijn van SHN, telefoonnummer 0900-0101.
 • SHN is ook via chat bereikbaar via slachtofferhulp.nl

Hoe gaat het met de juridische dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland?

 • De juridische dienstverlening ligt voor een deel stil. De hulp die direct gekoppeld is aan het rechtbankproces en de ondersteuning op locaties voor snelrecht (ZSM) is afgeschaald. De gerechten behandelen zeer dringende zaken wel. Dat gebeurt zoveel mogelijk via videoconferentie of beeldbellen.
 • Slachtoffers en nabestaanden kunnen op rechtspraak.nl een overzicht vinden van de dringende zaken.
 • Het vast-proces op een locatie voor snelrecht (ZSM) vindt in ieder geval plaats tussen 09.00 en 17.00 uur. Op sommige locaties wordt ook in de avond gewerkt. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt bij deze zaken de betrokken slachtoffers.

Steunpunt Coronazorgen

Maakt u zich zorgen over of door de coronacrisis? Kijk op www.steunpuntcoronazorgen.nl voor advies.

Quarantainehulp

De Rijksoverheid heeft een gids uitgebracht met tips voor mensen die in thuisquarantaine gaan. De gids kunt u onderaan deze pagina vinden bij het kopje ‘downloads’.

Lokale hulp en ondersteuning

Voor mensen met een beperkt netwerk is het lastig om in thuisquarantaine te gaan. Wie doet nu de boodschappen of wie laat uw hond uit? Gaat u wel de deur uit, dan is er kans op besmetting. Blijft u thuis, maar heeft u niemand in uw directe omgeving die u kan helpen, dan ontstaan er praktische en soms ook psychische problemen. Dit willen we samen voorkomen. Dus, zit u in thuisquarantaine en heeft u weinig of geen hulp? Dan kunt u terecht voor hulp en ondersteuning bij de Dorpsverbinder in Dienstencentrum in Ulicoten. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Contactgegevens

Dorpsverbinder
Eveline Beemster
06-45160623
evelinebeemster@contourdetwern.nl
www.vrijwilligerspuntbaarle.nl

Dienstencentrum Ulicoten
Christiane de Vries
Ingrid Govers
013 - 5196316
info@dienstencentrumulicoten.nl

Filmpje in begrijpelijke taal

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan alle informatie over het coronavirus lastig te volgen zijn. Voor deze mensen maakte de Stichting Lezen en Schrijven een filmpje in begrijpelijke taal.

Bekijk het filmpje over het coronavirus hier.

Information in other languages

At the website Government.nl you can find information about the coronavirus and the situation in the Netherlands.