Bestemmingsplan Herontwikkeling Dorpsstraat 38

Het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Dorpsstraat 38’ is opgesteld ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie Dorpsstraat 38 in Ulicoten. Het betreft de ontwikkeling van 2 Ruimte- voor- Ruimtekavels gelegen aan de Maaijkant en de ontwikkeling van 1 vrijstaande woning uit het reguliere woningbouwprogramma op de locatie van de te slopen machineberging tussen Dorpsstraat 36 en Dorpsstraat 38.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Op 4 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 24 juli tot en met 3 september 2018 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor te Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.baarle-nassau.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, Bram Keijsers, bereikbaar via tel.: 088-3821448.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.