Melding psychische hulp (Wvggz)

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Bel dan naar het meldpunt crisiszorg, tel. 0800-5099. Het nummer is dag en nacht bereikbaar

Waarom melden?

Als u zich ernstig zorgen maakt om iemand met psychische problemen, bijvoorbeeld een buurtbewoner of een familielid, kunt u een melding doen. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk passende hulp krijgen. Zo kunnen we beter zorgen voor mensen met een psychiatrische aandoening en gaan we overlast tegen. 

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding volgt een beoordeling over welke hulp nodig is. Verplichte behandeling kan alleen als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen en als een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als uit onderzoek blijkt dat verplichte behandeling nodig is dan wordt via de officier van justitie een zorgmachtiging aangevraagd. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Vrijwillige of verplichte hulp?

Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg ingezet. Een psychiater bekijkt altijd eerst samen met de betrokkene en zijn familie of vrijwillige zorg mogelijk is. Als verplichte zorg nodig is, maakt de zorgverlener samen met de patiënt een zorgplan. Hierin staat wat de patiënt nodig heeft om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld begeleiding bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Patiënten en hun familie hebben zo inspraak in de behandeling en ook in de zorg en ondersteuning daarna. De verplichte behandeling kan ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Een verplichte opname in een instelling is niet altijd nodig. 

Wat als er acuut gevaar dreigt?

Bel 112 bij acuut gevaar. Dan kan direct verplichte zorg ingezet worden. De burgemeester legt een crisismaatregel op op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester zal de patiënt zo mogelijk laten horen. De betrokkene kan dan laten weten wat hij zelf denkt over verplichte zorg. Een medewerker van CIT voert het horen uit namens de burgemeester. Het horen van de betrokkene blijft achterwege als betrokkene niet gehoord wil worden of wanneer deze niet aanspreekbaar is.

Krijgt u als melder informatie over het onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan wordt u geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren. Dat heeft te maken met privacy wetgeving.