Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen en blijven investeren in maatschappelijke voorzieningen

10 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau heeft de begroting 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting staat op de agenda van een extra raadscommissievergadering op dinsdag 17 oktober aanstaande. Op 1 en 8 november 2017 vergadert de gemeenteraad over de begroting 2018.

Financiën

Baarle-Nassau wil ook in de toekomst, als bestuurlijk zelfstandige gemeente, voldoende maatschappelijke voorzieningen kunnen bieden aan haar inwoners en ondernemers. Hiervoor zijn diverse investeringen noodzakelijk, bijvoorbeeld in het Cultureel Centrum Baarle. Deze investeringen kosten geld. Wethouder Jan Vermeer (Financiën) licht toe wat dit betekent voor de gemeentelijke financiën in de komende jaren. “De financiële basis van de gemeente Baarle-Nassau is goed. Dat willen we zo houden. Op basis van het huidige financiële meerjarenperspectief geven we aan dat onze gezamenlijke ambities ook gevolgen hebben voor de hoogte van de noodzakelijke belastingopbrengsten. We zijn daarbij uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de opbrengsten onroerende zaakbelasting met 3%. Hiermee is het mogelijk om te investeren op basis van een sluitende begroting en voldoende financiële reserves te houden.”

Lokale lasten

In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van een jaarlijkse opbrengstenstijging van de ozb met 3%. Deze stijging kan niet volledig gerealiseerd worden door het toegenomen aantal woningen en leidt dus tot hogere lasten voor de inwoners. Omdat de riool- en afvalstoffenheffing gelijk blijven, stijgen de gemiddelde woonlasten met ongeveer 1%.

Investeringen

In de begroting heeft het college onder andere de volgende investeringen opgenomen:

  • Starten met dorpsgesprekken en budget voor burgerinitiatieven
  • Introduceren van de mogelijkheid reisdocumenten en rijbewijzen bij inwoners thuis af te leveren 
  • Investeren in gezamenlijke aanpak criminaliteit
  • Plannen uitwerken voor reconstructie Goorweg en Gen. Maczeklaan in Baarle-Nassau
  • Toewerken naar meer samenwerking en maatwerk bij vrij toegankelijke professionele ondersteuning
  • Opstellen bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte