Gemeenteraadsvergadering woensdag 6 en 13 november 2019

31 oktober 2019

De gemeenteraad van Baarle-Nassau vergadert op woensdag 6 november om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. Tijdens deze avond wordt onder andere de eerste termijn van de begroting uitgesproken door de fracties. De besluitvorming over de begroting gebeurt een week later, op woensdag 13 november om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks beluisteren via de Lokale Omroep Baarle (87,8)

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Aanwijzen van een voorstemmer
 4. Spreekrecht belangstellenden
 5. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 25 september 2019
 6. Mededelingen
 7. Terugkoppeling van de verbindingscommissie
 8. Ingekomen stukken
 9. Vaststelling 2e Turap 2019
 10. Bezwaarschrift de heer M.M.J. Aalders tegen raadsbesluit
 11. Aanpassing gemeenschappelijke regeling ABG i.v.m. Wnra
 12. Fusie Opmaat
 13. Uitspreken van de Algemene Beschouwingen ten aanzien van de programmabegroting 2020 gevolgd door de behandeling van de programmabegroting in eerste termijn

  SCHORSING TOT 13 NOVEMBER 2019

 14. Heropening van de vergadering
 15. Behandeling van de programmabegroting 2020 in tweede termijn met aansluitende besluitvorming hierover
 16. Vragenuur
 17. Sluiting

Meer informatie vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda en alle agendastukken van de vergadering.

Spreekrecht

In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat om onderwerpen die op de agenda staan. Iedereen die het woord wil voeren kan zich tot 4 uur voor de vergadering bij de griffier aanmelden via 088-3821414 of griffie@baarle-nassau.nl.