Gemeenteraadsvergadering woensdag 18 december 2019

11 december 2019

De gemeenteraad van Baarle-Nassau vergadert op woensdag 18 december om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. Tijdens deze avond wordt onder andere gesproken over de aanleg van het hockeyveld en worden de belasting- en legesverordeningen vastgesteld.
U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks beluisteren via de Lokale Omroep Baarle (87,8) 

Agenda

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda

3.       Aanwijzen van een voorstemmer

4.       Spreekrecht belangstellenden

5.       Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen van 6 en 13 november 2019

6.       Mededelingen

7.       Terugkoppeling klankbordgroep

8.       Ingekomen stukken

STUKKEN MET DEBAT

9.       Kennis nemen van rapportage lokale rekenkamercommissie

10.   Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis West-Brabant

11.   Instemmen Programma van Eisen aanbesteding accountant

12.   Belastingverordeningen

13.   Kerntakendiscussie

14.   Aanleg Hockeyveld 

STUKKEN ZONDER DEBAT

15.   Benoeming nieuwe griffier

16.   Benoeming lid werkgeverscommissie griffie

17.   Verordening BRP

18.   Verordening Jeugdhulp 2020

19.   Treasurystatuut 2019 gemeente Baarle-Nassau

20.   Richtlijnen begrotingen 2021 verbonden partijen

21.   Onttrekken openbaarheid gedeelte weg Hoogeind

22.   Bestemmingsplan Schaluinen 11

23.   Bestemmingsplan Bredaseweg 30 in Baarle-Nassau 

24.   Vragenuur

25.   Sluiting 

Meer informatie vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda en alle agendastukken van de vergadering. 

Spreekrecht

In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat om onderwerpen die op de agenda staan. Iedereen die het woord wil voeren kan zich tot 4 uur voor de vergadering bij de griffier aanmelden via 088-3821414 of griffie@baarle-nassau.nl.