Gemeenteraadsvergadering woensdag 19 februari 2020

14 februari 2020

De gemeenteraad van Baarle-Nassau vergadert op woensdag 19 februari om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom. Tijdens deze avond wordt onder andere gesproken over de begroting van de ambtelijke samenwerking (ABG) en de omgevingswet.
U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks beluisteren via de Lokale Omroep Baarle (87,8)

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Aanwijzen van een voorstemmer
 4. Spreekrecht belangstellenden
 5. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen van 17 en 18 december 2019
 6. Mededelingen
 7. Terugkoppeling klankbordgroep
 8. Ingekomen stukken

Stukken met debat

 • Bestuurlijk Convenant DOORZICHT, Stip op de horizon ABG
 • Kaders begroting ABG 2021
 • Implementatiestrategie Omgevingswet
 • College mandaat verlenen om een aanvraag tot herziening van een bestemmingsplan af te wijzen
 • Verordening Leerlingenvervoer

Stukken zonder debat

 • Aankoop gronden langs de randweg Baarle
 • Bestemmingsplan Chaamseweg-Hazenberg 21
 • Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Camping Ponderosa
 • Aanvragen suppletie-uitkering niet gesprongen explosieven
 • Archiefverordening 2020
 • Normenkader rechtmatigheidstoetsen 2019
 • Voorstel tot aanwijzen van de griffier en plv. griffier

Vragenuur
Sluiting

Meer informatie vindt u op www.baarle-nassau.nl/gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda en alle agendastukken van de vergadering.

Spreekrecht

In alle vergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht als het gaat om onderwerpen die op de agenda staan. Iedereen die het woord wil voeren kan zich tot 4 uur voor de vergadering bij de griffier aanmelden via 088-3821414 of griffie@baarle-nassau.nl