BAARLE! en VPB bereiken coalitieakkoord

09 mei 2022

‘Grote opgaven, lokale aanpak’. Dat is de naam van het coalitieakkoord dat BAARLE! en VPB hebben bereikt. Belangrijke onderwerpen zijn het woningtekort, uitvoering van het Masterplan Centrum, de klimaatverandering en energietransitie, gemeentelijke zorgtaken, sociale activering, onze ruimtelijke ordening en transitie van de agrarische sector, de bescherming en het herstel van natuur en onze veiligheid. De kandidaat-wethouders Hans van Tilborg (BAARLE!) en Janneke van de Laak (VPB) kijken er naar uit om aan de slag te gaan. De benoeming van beide kandidaat-wethouders staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 11 mei 2022.

Pragmatische aanpak

BAARLE! en VPB zetten voor de komende jaren in op een pragmatische aanpak, met gezond verstand en passend bij de gemeente Baarle-Nassau. In de aanpak wil de nieuwe coalitie ook nadrukkelijk meer in gesprek met inwoners. Afgesproken is om voor het college en de gemeenteraad meer tijd te maken om op werkbezoek te gaan, te spreken met inwoners, ondernemers, adviesraden, kortom: om meer naar buiten te gaan en de mogelijkheden van een kleine gemeente meer te benutten.

Inwoners en organisaties meer betrekken

Ook op andere manieren wil de nieuwe coalitie inwoners, ondernemers en organisaties meer betrekken bij de ontwikkeling van de gemeente. Denk daarbij aan betrekken van alle kernen via onder andere. de buurt- en dorpsraad, experimenteren met burgerpanels en de mogelijkheden verkennen voor een vorm van een referendum. Belangrijk randvoorwaarde is om daarbij steeds heldere verwachtingen en te scheppen en realistische beloftes te doen.

Meer regionaal en internationaal samenwerken

De samenwerking met Baarle-Hertog en de ABG-organisatie is en blijft van groot belang om maatschappelijke opgaven, wettelijke taken en ambities in onze gemeente op te kunnen pakken.

Daarnaast is “de regio” in toenemende mate de schaal waarop we veel van onze  gemeentelijke taken moeten uuitvoeren. Vanuit onze eigen schaal en kracht leveren we een bijdrage aan deze samenwerkingsverbanden en zijn we scherp op wat die verbanden ons opleveren. Ook een goede relatie met de Belgische buurgemeenten is van belang.

Daarbij blijft Baarle-Nassau een open houding houden naar zowel Regio West-Brabant als Regio Hart van Brabant. Vanuit onze historie, ligging en oriëntatie van onze inwoners en ondernemers hebben we te maken met beide regio’s. Daarom is het logisch dat we ons blijven verbinden met zowel het gebied rondom Breda als dat rondom Tilburg. Daarbij zien we een schakelrol voor onze gemeente in de groeiende samenwerking tussen Breda en Tilburg. In het coalitieakkoord staan verschillende onderwerpen waar het college inzet op het benutten van de regionale schaal.

De gemeenteraadsvergadering over het coalitieakkoord en het voorstel om de kandidaat-wethouders Hans van Tilborg en Janneke van de Laak te benoemen, begint op 11 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Baarle-Nassau.