Baarle-Nassau sluit aan bij K80: kleine en krachtige gemeenten

01 maart 2022
afbeelding met tekst

Samen met meer dan 55 vertegenwoordigers van kleine gemeenten in Nederland zette Hans van Tilborg, wethouder Financiën van gemeente Baarle-Nassau, zijn handtekening onder een nieuwe netwerksamenwerking: de K80. De K80 is een platform en netwerkorganisatie voor kleine en krachtige gemeenten in Nederland.

De K80 omvat veel kleine (plattelands)gemeenten die een aantal opgaven en opvattingen met elkaar delen. “De kennisdeling in dit netwerk en de belangenbehartiging dragen bij aan het bereiken van onze toekomstvisie en ons bestuurlijk toekomstperspectief. Dit zijn voor ons belangrijke gemeentelijke doelstellingen. Het zorgt ervoor dat de stem van ons als kleine gemeente wordt gehoord. Dat is erg belangrijk, onder andere met het oog op de (her)verdeling van het gemeentefonds. Groot denken, maar klein doen. Dat is de kracht van klein! Dit is het motto van K80 en dat past bij ons,” benadrukt wethouder Van Tilborg.

Aanleiding

Het zaadje voor de K80 werd geplant rondom de perikelen van het gemeentefonds. Gaandeweg realiseerden de initiatiefnemers zich dat ze veel meer gemeen hebben en meer vanuit kracht moeten organiseren. Daarom wil de K80 zich organiseren en ‘het perspectief van klein’ landelijk inbrengen. Enerzijds via belangenbehartiging richting VNG en Rijk, anderzijds als platform gericht op onderlinge kennisdeling en uitwisselen van expertise en goede voorbeelden. De K80 kan dienen als een proeftuin met slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Toekomstplannen

Hans van Tilborg: “De korte termijnagenda van de K80 past bij onze wensen en ambities. Het gaat dan om: eerlijke en volwaardige gemeentefinanciën, meer beleidsvrijheid, volwaardig partnerschap met het rijk, taakdifferentiatie en democratische legitimiteit en waardering voor het perspectief van klein en krachtig.”