Colleges gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog bouwen aan de toekomst van Baarle en sluiten een bestuursakkoord

12 november 2020

De colleges van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog sluiten een bestuursakkoord. Hierin maken zij afspraken over belangrijke gezamenlijke projecten, zoals het nieuwe gezamenlijke cultuurcentrum, het gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle (GMB) en de oprichting van de BGTS (de beoogde bestuurlijke samenwerkingsvorm). Dit is een belangrijke doorbraak voor een aantal grote dossiers voor beide Baarles.

De colleges leggen het ontwerpbestuursakkoord nog voor aan beide gemeenteraden. Het staat op de agenda van het GOB-plenair van december.

Nieuwbouw cultuurcentrum

De gemeentebesturen van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau zetten met dit akkoord een grote stap naar een nieuw gezamenlijk cultuurcentrum. Inmiddels is hiervoor een perceel naast De Loswal aangekocht, een plek waar de grens door het gebouw loopt. Het feit dat twee gemeenten een cultuurcentrum op de landsgrens bouwen is uniek in de wereld.

De investering voor de grondaankoop en de nieuwbouw bedraagt maximaal € 6,7 miljoen. De colleges stellen in het akkoord voor de kosten te verdelen volgens de verhouding van het inwoneraantal op 01-01-2020. Dat betekent 29,3% voor Baarle-Hertog en 70,7% voor Baarle-Nassau. Het akkoord bevat ook afspraken over de herontwikkeling van het huidige Cultuurcentrum Baarle en de exploitatie. De colleges hebben het voornemen de bouw in de eerste helft van 2022 te laten starten.

Oostelijke parkeerplaats

Beide gemeenten gaan akkoord met de aanleg van de oostelijke parkeerplaats ter hoogte van de Kapelstraat. Gemeente Baarle-Hertog bepaalt de timing en grootte ervan. De verdeelsleutel die in het verleden is afgesproken voor de aanlegkosten komt te vervallen. Baarle-Nassau levert dus geen financiële bijdrage aan de ontwikkeling, maar verleent wel planologische medewerking om de ontsluiting en de aanleg mogelijk te maken.

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Met het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMB) spelen beide gemeenten in op de veranderende verkeersbewegingen in het centrum van Baarle na de opening van de randweg. Het streven is de gemeenteraden het plan uiterlijk in de eerste helft van 2021 aan de gemeenteraden voor te leggen. Het eenrichtingsverkeer in de Molenstraat maakt geen onderdeel meer uit van dit GMB.

Nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvorm

De bestuurders streven in de eerste helft van 2021 naar de oprichting van een nieuwe juridische entiteit onder de vlag van een BGTS, ofwel een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking. De voorgenomen oprichting kan een opmaat zijn voor een bestuur voor grensoverschrijdende problematiek met een enclavecollege en een enclaveraad.

Tot slot bevat het akkoord duurzame afspraken over het verdelen van de kosten voor gezamenlijke uitgaven.