Commissievergaderingen volgende week

23 november 2022

Volgende week vergadert de raadscommissie in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze vergadering als toehoorder bij te wonen. Op dinsdag 29 november is er een gecombineerde vergadering van de commissie Ruimte & Economie en Bestuur & Middelen. Op donderdag 1 december vergadert de commissie Mens & Maatschappij. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

De commissie bespreekt de voorstellen met het college van B&W en de commissieleden wisselen onderling standpunten uit. De commissie bepaalt of er nog debat nodig is of dat de voorstellen als hamerstuk kunnen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 december.

Agenda’s

Op de agenda van gecombineerde vergadering op 29 november staat onder andere een voorstel voor vaststellen van het Bestemmingsplan Fransebaan 4 en de reconstructie van de Kapelstraat.
Ook komen de belastingverordeningen voor 2023 aan de orde en is er een voorstel voor een technische aanpassing van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).
Op 1 december spreekt de commissie over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein met name over de onderwerpen inclusie en bestaanszekerheid.

U kunt de vergadering bijwonen, maar er is ook een livestream op de website van de gemeente. Van de vergaderingen wordt ook een audiovisueel verslag gemaakt, dat later is terug te zien.
De volledige agenda en de stukken vindt u op https://baarle-nassau.notubiz.nl.

Spreekrecht

U kunt gebruik maken van het spreekrecht als het gaat over onderwerpen die op de agenda staan. U dient zich hiervoor vooraf aan te melden (uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering) door een e-mail te sturen naar griffie@baarle-nassau.nl of door telefonisch contact op te nemen met de griffie via 088-3821414. Uiteraard is het ook mogelijk schriftelijk te laten weten wat u van een voorstel vindt.