Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle goedgekeurd

01 juli 2021

De gemeenteraden van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hebben op donderdag 24 juni 2021 het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle, kortweg GMB, goedgekeurd. Het GMB was één van de agendapunten van het GOB-plenair, de gemeenschappelijke raadsvergadering van beide Baarles.

Leidraad voor een leefbare kern

Het GMB vormt een belangrijke leidraad voor de verkeersafwikkeling en de inrichting van het verkeer in de kern van Baarle. Na de opening van de randweg in juli 2019 werden de effecten van het verkeer in de kern goed zichtbaar. De gemeenten gingen hiermee aan de slag voor de opmaak van een gezamenlijk mobiliteitsplan om Baarle leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Inrijverbod vrachtwagens

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau stellen een inrijverbod in voor vrachtwagens in, behalve voor vrachtwagens die een aantoonbare bestemming in de kern van Baarle hebben. Daarnaast wordt er ook een inrijverbod voor vrachtwagens in Zondereigen ingevoerd. Ook hier geldt een uitzondering voor bestemmingsverkeer.

Meer ruimte voor de fietser

In het centrum komt meer ruimte voor wandelen, fietsen, verblijven en winkelen. Doordat het grootste deel van de wegen in het centrum omgevormd wordt tot 30km-zone, wordt het aantrekkelijker en veiliger voor fietsers. Nieuw voor Baarle is de fietsstraat.

Hoewel er een verschil is in wetgeving rond fietsstraten in België en in Nederland, is het toch mogelijk om enkele wegen(gedeeltelijk) om te vormen tot fietsstraat. Bij de reconstructie van deze wegen zal de nieuwe inrichting van de weg de fietsstraten verder ondersteunen. Ook bij toekomstige reconstructies zal de optie van een fietsstraat telkens onderzocht worden.

Hertekenen bebouwde kom

De randweg vormt een nieuwe grens tussen de dorpskern Baarle en het buitengebied.

De bebouwdekomgrens wordt op vier plaatsen verlegd tot net binnen de randweg:

  • Schaluinen: schuift op tot aan de zuidelijke rotonde
  • Gierlestraat: verplaatst richting de fietstunnel die aansluit op de Reth
  • Nijhoven: de huidige komgrens bij de Visweg schuift op tot aan de rotonde
  • Alphenseweg: verplaatst over 600 meter tot aan de randweg

Maximumsnelheden

Het GMB wijzigt ook de maximumsnelheden in verschillende straten in Baarle. Binnen de bebouwde kom geldt er in principe een snelheidsgrens van 30 km per uur, maar in bepaalde straten of gedeelten van straten wordt hiervan afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er weinig bebouwing is of omdat er een afgescheiden fietspad is. In de kaart van het centrum hieronder, zie je een overzicht van de snelheidsregimes per straat en de verlegde grenzen van de bebouwde kom.

Participatie

Het eerste concept GMB presenteerde de gemeenten in het najaar van 2019 al tijdens een inloopavond. Na deze avonden konden bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hun reactie of zienswijze op het plan schriftelijk meegeven. Deze inspraakronde leidde tot een aangepast GMB dat in het voorjaar van 2021 opnieuw ter inzage werd gelegd. Opnieuw was er de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Deze reacties werden in overweging genomen, maar hebben niet geleid tot een aanpassing van het nu goedgekeurde GMB.

Verkeersbesluiten

De gemeente Baarle-Nassau zal nog een aantal verkeersbesluiten moeten nemen en de gemeente Baarle-Hertog zal het bestaande verkeersreglement nog moeten aanpassen. Daarna kunnen de verkeersmaatregelen ingaan.