Keukentafelgesprekken met eigenaren van vrijkomende of vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties

21 april 2020

De gemeente Baarle-Nassau is druk bezig met de aanpak voor Vrijkomende of vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties (vab’s). Dit doet de gemeente onder de paraplu ‘Plattelandsontwikkeling’ en in samenwerking met de andere twee ABG-gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Een belangrijke stap in het ontwikkelen van nieuw beleid is het voeren van keukentafelgesprekken met de vab-eigenaren. Het doel daarvan is het in kaart brengen van behoeftes en wensen en zoeken naar maatwerkoplossingen. Aanmelden voor deze vrijwillige gesprekken kan via keukentafelgesprek@abg.nl. Alle vab-eigenaren krijgen binnenkort een brief hierover.

Vab-locaties zijn voormalige agrarische bedrijfslocaties waar:

  • geen sprake meer is van (agrarische) bedrijfsvoering of (veehouderijen) die op korte termijn gaan stoppen;
  • nog wel de agrarische bestemming op gelegen is;
  • wellicht ook nog een (groot) deel van de voormalige bedrijfsopstallen aanwezig is.

Daarmee komt de feitelijke situatie niet overeen met het geldend planologisch kader dat is vastgelegd in het bestemmingsplan. De verantwoordelijkheid om deze situatie te corrigeren ligt in beginsel bij de eigenaar, maar de gemeente wil hier graag in meedenken.

Bijeenkomsten om bevindingen te delen

Vorig jaar startte de gemeente met een inventarisatie om inzicht te krijgen in de vab-problematiek binnen Baarle-Nassau. In deze inventarisatie werden ook de actieve veehouderijen meegenomen,  omdat de toekomstperspectieven hiervan van invloed zijn op de vab-problematiek, maar ook op de herontwikkelingsmogelijkheden van vab-locaties. Bij de herontwikkeling van de vab-locaties houdt de gemeente dan ook rekening met de belangen en toekomstperspectieven van de actieve veehouderijen.

Tot nu toe baseert de gemeente zich op informatie die bij de gemeente en haar partners bekend is. Dit heeft waardevolle inzichten in de stand van zaken voor wat betreft de vab-locaties en veehouderijen binnen Baarle-Nassau opgeleverd. De gemeente is graag bereid de belanghebbenden mee te nemen in deze inzichten. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd waar vab-eigenaren en veehouders voor worden uitgenodigd.

Keukentafelgesprekken

Maar de gemeente gaat nog een stap verder in het betrekken van de vab-eigenaren en de veehouderijen. Om nog betere gegevens te krijgen heeft de gemeente de hulp nodig van deze vab-eigenaren en veehouderijen. In een gesprek - aan de eigen keukentafel – kunnen de vab-eigenaren en de veehouderijen aangeven waar de behoeftes en wensen liggen voor wat betreft de locatie en/of omgeving. De behoeftes en wensen worden meegenomen in de afwegingen die de gemeente maakt naar nieuw beleid gericht op de vab-problematiek en het gehele buitengebied. Het gaat tenslotte om de leefomgeving van de betrokkenen. De keukentafelgesprekken voert de gemeente op vrijwillige basis en dus op uitnodiging.

Een keukentafelgesprek geeft ook de gelegenheid om met eigenaren te zoeken naar een maatwerkoplossing voor hun locatie. Tevens wordt gekeken naar mogelijkheden voor een gebiedsgerichte benadering als blijkt dat voor meerdere (vab-)locaties in de nabijheid van elkaar een (her)ontwikkelingwens is. Voor het voeren van keukentafelgesprekken richt de gemeente zich voor de eerstkomende periode (tot en met oktober 2020) op vab-eigenaren. Uiteraard staat de gemeente ook open voor gesprekken met de (nog) actieve veehouders. Afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen worden daarin keuzes gemaakt.

Aanmelden

Het coronavirus is van invloed op de planning van de bijeenkomsten en de keukentafelgesprekken. Zodra de bijeenkomsten en keukentafelgesprekken mogelijk zijn, komt de gemeente hiervoor terug bij de eigenaren. Wel biedt de gemeente al de gelegenheid om aan te melden voor een keukentafelgesprek. Dit kan door een mail te sturen naar: keukentafelgesprek@abg.nl.