Perspectiefnota 2023 - Meerjarenbegroting gemeente Baarle-Nassau op orde

28 juli 2022
college B&W

De gemeente Baarle-Nassau heeft haar meerjarenbegroting op orde. Mede door de bijdrage van het Rijk kan de gemeente de financiële effecten uit de eerste tussenrapportage 2022 en de nog niet in de begroting verwerkte besluiten van de gemeenteraad, keurig opvangen. Het college van B en W stelt in de Perspectiefnota  voor het budget voor minima- en armoedebeleid structureel te verhogen. Dit is belangrijk gezien de stijgende energieprijzen en woonlasten. Nieuw is dat de meerjarenbegroting ruimte biedt om bomenrijen in het landschap te onderhouden, hakhout te snoeien en te voorkomen dat poelen helemaal dichtgroeien. Verder adviseert het college de gemeenteraad het budget voor de bevordering van toerisme en recreatie de komende jaren te verruimen.

Waarom een nieuwe vooruitblik?

We kennen het allemaal. Je ontvangt een inkomen. Je geeft iedere maand een vast bedrag uit aan woonlasten, boodschappen en als het kan probeer je wat te sparen. Soms valt het tegen. Een kapotte wasmachine moet worden vervangen, je vaste energiecontract loopt af of je kinderen hebben sneller nieuwe schoenen nodig dan gedacht. 
Bij een gemeente werkt het eigenlijk net zo. De gemeente is verplicht veel vaste taken uit te voeren. Helaas heeft ze niet altijd invloed op de uitgaven die daarmee gemoeid zijn. Daarom wordt er tweemaal per jaar nadat de begroting door de gemeenteraad is vastgesteld, een tussenrapportage gemaakt. Bijna tegelijkertijd met de eerste tussenrapportage in mei, neemt het Rijk een besluit over zijn bijdrage aan het gemeentefonds. 

Positieve bijstelling gemeentefonds

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten in Nederland en dus ook van Baarle-Nassau (± 64%). Voor de jaren tot en met 2025 besliste het Rijk voor een positieve bijstelling. Helaas besloot het Rijk tevens de bijzondere extra bijdrage voor de enclavesituatie in Baarle-Nassau per 1 januari 2023 af te schaffen. Deze aanpassingen hebben we verwerkt in onze Perspectiefnota 2023. 

Perspectiefnota

In de Perspectiefnota staat welke ontwikkelingen op de gemeente Baarle-Nassau afkomen en welke beweging we zelf graag willen inzetten. Omdat het nieuwe college pas kortgeleden is aangetreden, moeten veel van de voornemens uit het coalitieakkoord nog financieel worden vertaald.

Mee- en tegenvallers t/m 2025

De grote meevaller is het extra geld uit het gemeentefonds voor de periode 2023-2025. In 2023 verwachten we ook extra inkomsten zoals meevallende leges.
Een van de financiële tegenvallers zijn de noodzakelijke aanpassingen aan de inflatie van enkele omvangrijke budgetten. Denk daarbij aan de gemeenschappelijke regelingen ABG-organisatie en GGD West-Brabant, alsook aan het werkprogramma van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De gemeenteraad heeft over deze indexaties al een besluit genomen nadat ze de begroting 2022 in november 2021 had vastgesteld. 
Daarnaast merken we dat het groenonderhoud en het onderhoud van sloten en waterlopen door prijsstijgingen duurder wordt dan dat we eerder dachten. Ook verwacht de gemeente Baarle-Nassau de komende jaren meer geld nodig te hebben voor jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten ondersteunen mensen met een ziekte of beperking en ouderen die thuis wonen. Het doel is dat deze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij goed mee kunnen doen in onze samenleving.  

Wat betekent dit voor de inwoners?

De onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing bepalen de gemeentelijke woonlasten voor een huishouden. Met deze Perspectiefnota, voorziet het college van B en W de gemiddelde woonlastenstijging in 2023 voor een meerpersoonshuishouden in Baarle-Nassau te kunnen beperken tot 2,9%. Een besluit hierover neemt de gemeenteraad pas later dit jaar bij het vaststellen van de begroting voor 2023.