Ontwerp bestemmingsplan en aanvraag ontheffing ‘Fransebaan 4, Ulicoten’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat van 14 juni 2022 tot en met 25 juli 2022 ter inzage liggen: het ontwerp bestemmingsplan ‘Fransebaan 4, Ulicoten’, met de daarop betrekking hebbende stukken, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPFransebaan4-ON01. Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en tevens in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, en; de aanvraag gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om ontheffing te verlenen van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (Iov N-B), ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Fransebaan 4, Ulicoten’. De aanvraag, met de daarbij behorende stukken, kunt u inzien in het gemeentehuis van Baarle-Nassau.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het ontwerp bestemmingsplan gaat over de gronden die zijn liggen aan de Fransebaan 4, Ulicoten. Deze gronden zijn kadastraal bekend als gemeente Baarle-Nassau, sectie M, perceelnummer 414. In de jaren ’70 is op dit perceel op basis van een bouwvergunning een paardenstal/schuur opgericht. Daarna zijn door burgemeester en wethouders en de gemeenteraad diverse ‘toestemmingen’ gegeven om de bebouwing in gebruik te nemen voor permanente bewoning. Vanwege, onder meer, strijdigheden met het provinciale beleid is ter plaatse echter nooit formeel (planologisch) een burgerwoning toegestaan. Het ontwerp bestemmingplan voorziet in het aldus bestemmen van de feitelijk aanwezige woning, door een bestemming ‘Wonen’ aan te wijzen. Om de hiervoor vereiste instemming van de provincie Noord-Brabant te verkrijgen wordt een substantiële bijdrage geleverd aan verbetering van de omgevingskwaliteit in Baarle-Nassau.

Waar gaat de aanvraag om ontheffing van de Interim-omgevingsverordening Noord-Brabant over?

Een bestemmingsplan moet voldoen aan de provinciale regels die zijn opgenomen in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (Iov N-B). Het ontwerp bestemmingsplan ‘Fransebaan 4, Ulicoten’ is in strijd met enkele regels van de Iov N-B. Op grond van artikel 5.15 Iov N-B kunnen burgemeester en wethouders het college van Gedeputeerde Staten verzoeken om ontheffing te verlenen van deze regels. Dit mag alleen in het geval ‘de verwezenlijking van het gemeentelijke ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen.’ Burgemeester en wethouders stellen zich op het standpunt dat hier sprake van is en hebben om die reden het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 22 december 2021 verzocht om ontheffing. Op grond van artikel 6.6 Iov N-B moet de aanvraag ter inzage worden gelegd en kunnen hiertegen zienswijzen worden ingediend.

Hoe kunt u het bestemmingsplan, de aanvraag om ontheffing en bijbehorende stukken bekijken?

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Fransebaan 4, Ulicoten’ en de aanvraag om ontheffing van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant liggen van 14 juni 2022 tot en met 25 juli 2022, voor zes weken ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPFransebaan4-ON01. U kunt het bestemmingsplan, en daarnaast de aanvraag om ontheffing, tijdens bovengenoemde periode ook inzien, tijdens openingstijden, in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid kunt u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Tom de Kousemaeker, bereikbaar via tel.: 088-3821392.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en ontheffingsverlening?

Bestemmingsplan

U kunt uw zienswijze omtrent het bestemmingsplan indienen van 14 juni 2022 tot en met 25 juli 2022. U moet uw zienswijze binnen deze termijn hebben verzonden. In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. U kunt daarvoor contact opnemen met de behandelend medewerker, Tom de Kousemaeker, bereikbaar via 088-3821392.

Aanvraag om ontheffing

Als u een belanghebbende bent, kunt u een zienswijze omtrent de aanvraag om ontheffing van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant indienen van 14 juni 2022 tot en met 25 juli 2022. U moet uw zienswijze binnen deze termijn hebben verzonden. In de brief geeft u aan waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. U kunt daarvoor contact opnemen met de behandelend medewerker, Tom de Kousemaeker, bereikbaar via 088-3821392. Zienswijzen die betrekking hebben op de aangevraagde ontheffing worden na afloop van de terinzagelegging onverwijld doorgezonden naar het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.