Ambtelijke fusie (ABG)

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen hebben besloten hun ambtelijke organisaties te fuseren, en zo te komen tot een nieuwe organisatie per 1 januari 2016. De gemeenten zelf blijven bestuurlijk zelfstandig. Uitgangspunt is dat de ambtelijke organisatie groter wordt, zodat de gemeenten afzonderlijk aandacht kunnen blijven houden voor de dorpskernen in de drie gemeenten.

Bezoek voor meer informatie www.abg.nl

Vanaf 1 januari 2016 één ambtelijke organisatie voor drie gemeenten

Wat houdt een ambtelijke fusie in?

De ambtenaren van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één organisatie. De drie gemeenten blijven zelfstandig. Ze beschikken ieder over hun eigen gemeenteraad en een eigen college van burgemeesters en wethouders.

De ambtenaren in de nieuwe organisatie leveren alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Ieder gemeentebestuur zorgt ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoefte van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen.

Blijven de drie gemeenten ieder een eigen specifiek karakter behouden?

Ja, daar waken de drie gemeentebesturen over. Zij bepalen net als nu wat er gebeurt in het belang van de inwoners van hun gemeente. De nieuwe organisatie voert uit wat de gemeentebesturen besluiten.

De nieuwe organisatie kan dus een bepaalde dienst voor de ene gemeente wel leveren en voor de andere niet. Ook kan de uitvoering van de dienst verschillen tussen de gemeenten.

Wat levert de ambtelijke fusie op voor mijn gemeente?

De drie gemeenten zetten in op een efficiënt werkende organisatie waarbij de kwaliteit van dienstverlening verbetert, de organisatie minder kwetsbaar is en er op termijn een kostenbesparing gerealiseerd wordt.

Met deze ambtelijke fusie versterken wij het goede van een kleinere gemeente en combineren dat met de grotere professionaliteit van een middelgrote gemeente.

Eindrapportage bevindingen evaluatie ABG-samenwerking

Drie gemeenten verbinden zich voor langere tijd aan gezamenlijke ambtelijke organisatie

De colleges van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in de ABG-organisatie en haar medewerkers. Dat blijkt uit een bestuurlijke overeenkomst dat de drie colleges hebben voorbereid. Zij vragen de drie gemeenteraden om de overeenkomst, het convenant, vast te stellen. Het convenant 'Samen voor een sterkere ABG-samenwerking' biedt de ABG-organisatie de rust en de gelegenheid om de dienstverlening aan de drie gemeentebesturen en inwoners verder te ontwikkelen.

Zekerheid bieden

Tot minimaal 31 december 2026 zien de drie colleges de ABG-organisatie als hun gezamenlijke ambtelijke organisatie. Daarbij blijven de drie colleges de ambtelijke organisatie ook financieel steunen. Zolang de vastgestelde uitgangspunten voor de organisatie gelijk blijven, tornen de drie gemeenten niet aan de afgesproken kostenverdeelsystematiek tot en met 2023.

Kwaliteitsverbetering

“De ABG-organisatie bestaat nu vier jaar. Zeker in het begin waren er veel zorgen. We hebben inmiddels mooie stappen gemaakt met de ABG-organisatie. Er is een duidelijke kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor onze inwoners zichtbaar. We handelen zaken sneller en beter af. Met deze organisatie zijn we in staat om dat te doen en tevens de extra taken die het Rijk heeft overgedragen, goed uit te voeren. Dat hadden de drie gemeenten zonder de ABG-organisatie nooit gekund.” aldus bestuursvoorzitter Marjon de Hoon-Veelenturf van de ABG-organisatie.

In gesprek blijven

De drie colleges blijven in gesprek over de ontwikkeling van de drie gemeenten en de ABG-organisatie. “We blijven elkaar de vraag stellen op welke wijze we met elkaar het best bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen aan kunnen gaan. Dat is een kerntaak voor ons als bestuurders en in het belang van onze inwoners en de medewerkers van de ABG-organisatie.” aldus Marjon de Hoon-Veelenturf. In het convenant is opgenomen dat de drie colleges in 2023 een toekomstperspectief op de periode na 31 december 2026 voorstellen aan de drie gemeenteraden.

Onderzoek naar toekomst huisvesting back office ABG-organisatie krijgt vervolg

BBN adviseurs deed in opdracht van de ABG-organisatie een verkennend onderzoek (quickscan) naar de mogelijkheden voor de toekomstige huisvesting van de back-office van de ambtelijke organisatie.

Dit onderzoek krijgt een vervolg. Het bestuur van de ABG-organisatie laat twee mogelijkheden nader onderzoeken. Dit zijn de ambtelijke organisatie onder één dak op een nader te bepalen locatie en optimaliseren van de kantoorruimtes in de gemeentehuizen in Baarle-Nassau en Rijen. Deze scenario's zijn kwalitatief en naar verwachting ook financieel de meest optimale scenario's. Door deze te vergelijken met de huidige situatie maakt het onderzoek de kwalitatieve en financiële gevolgen inzichtelijk. Het bestuur verwacht de uitkomsten van het vervolgonderzoek begin 2020 te presenteren.

In het onderzoek blijven de baliefuncties van het KCC en de buitendienst buiten beschouwing. De balies en buitendienst blijven in iedere gemeente aanwezig en ook de colleges van burgemeester & wethouders inclusief bestuursondersteuning, de gemeenteraden en griffies blijven in hun eigen gemeente gehuisvest.

Met een motie heeft de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen gevraagd om dit onderzoek in 2019 te starten.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie www.abg.nl