Sociaal Cultureel Fonds

De gemeente Baarle-Nassau heeft het sociaal cultureel fonds ingesteld. Doel van dit fonds is het leveren van een financiële bijdrage in bepaalde uitgaven om zo de maatschappelijke participatie te bevorderen. Een bijdrage uit het sociaal cultureel fonds kan per kalenderjaar worden aangevraagd.

Voor welke kosten krijgt u een bijdrage?

De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder meer:

 • Kosten van deelname aan sport- en ontspanningsactiviteiten;
 • Kosten van deelname aan cursussen van culturele instellingen, voor zover deze niet op grond van wettelijke regelingen bekostigd worden en het niet gaat om (regulier) onderwijs;
 • Kosten van abonnementen op tijdschriften, dagbladen, bibliotheek, internetaansluiting;
 • Kosten van een bezoek aan de schouwburg of bioscoop
 • Deelname aan schoolactiviteiten, bezoek aan peuterzaal en dergelijke.

Voorwaarden

Om voor het sociaal cultureel fonds in aanmerking te komen gelden inkomens- en vermogensgrenzen.

Inkomensgrenzen

Als het inkomen niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm komt u in aanmerking.

Het inkomen bedraagt exclusief vakantietoeslag per maand maximaal:

 • Alleenstaande (ouder) van 21 tot 65 jaar: € 1.249,00*
 • Echtparen van 21 tot 65 jaar: maximaal € 1.785,00*

Voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt bedragen de normen:

 • Alleenstaande (ouder): € 1.391,00*
 • Echtparen: € 1.889,00*

Voor jongeren gelden afwijkende (lagere) bijstandsnormen.

Uw netto inkomen per maand is exclusief:

 • vakantiegeld
 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • bijzondere bijstand
 • kindgebonden budget
 • kinderopvangtoeslag
 • persoonsgebonden budget

Vermogensgrenzen

Er geldt een vermogensgrens die € 7.605,00* voor een alleenstaande bedraagt en € 15.210,00* voor alleenstaande ouders en echtparen. Indien het vermogen hoger is, komt men niet in aanmerking voor een bijdrage.

* bedragen geldend in 2023

Hoeveel is de bijdrage?

De hoogte van de bijdrage bedraagt € 200,00 per gezinslid per kalenderjaar.

Buiten de alleenstaande ouders en echtparen gaat het hierbij om minderjarige kinderen. De volledige kosten komen voor vergoeding in aanmerking met een maximum van € 200,00. Uitbetaling vindt plaats na overleg van een nota.

Een bijdrage uit het sociaal cultureel fonds kan per kalenderjaar worden aangevraagd.

Aanvragen

 • U kunt een aanvraagformulier  ophalen of aanvragen bij Sociale Zaken / het Wmo-loket (013 - 507 52 72) of door het te downloaden.
 • Na inlevering van het formulier en de gevraagde bewijsstukken wordt een aanvraag in behandeling genomen. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig.
 • U ontvangt schriftelijk een beslissing op uw aanvraag.

Aanvragen is mogelijk per kalenderjaar, tot maximaal drie maanden na afloop van dat kalenderjaar.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon. Deze kunt u rechtstreeks mailen of bellen. Heeft u geen contactpersoon, dan neemt u contact op met de gemeente Baarle-Nassau. We helpen u graag verder.