Vastgestelde bestemmingsplan “Alphenseweg 39” en besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2022 het bestemmingsplan “Alphenseweg 39” ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 augustus 2022 het Besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaaivoor “Alphenseweg 39” genomen. Dit besluit maakt een hogere geluidsbelasting op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 57 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Alphenseweg en de Generaal Maczeklaan.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Dit vastgestelde bestemmingsplan betreft de ontwikkeling van 3 vrijstaande woningen aan de Alphenseweg 39 in Baarle-Nassau. In de huidige situatie was er sprake van één woning. Er is dus sprake van een toevoeging van twee woningen.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 11 oktober 2022 tot en met 21 november 2022 voor zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien via:

  • Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPAlphenseweg39-VG01.
  • Het besluit Hogere waarde is in te zien tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken of door te bellen naar ons algemene nummer 14 013. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Judith Gruter, bereikbaar via judithgruter@abg.nl.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of het besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai, kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 11 oktober 2022 tot en met 21 november 2022.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  • Belang hebt bij het bestemmingsplan
  • Een zienswijze heeft ingediend
  • Belang hebt bij het Besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer treden het bestemmingsplan en besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai in werking?

  • Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.