Vastgesteld bestemmingsplan 'De Hardel Hoeve' (Oordeelsestraat 15a/17 Baarle-Nassau)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 9 februari 2022 het bestemmingsplan 'De Hardel Hoeve', gelegen aan de Oordeelsestraat 15a/17 in Baarle-Nassau ongewijzigd heeft vastgesteld.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming 'agrarisch gebied' in de bestemming 'maatschappelijk'. Initiatiefnemer is voornemens om op Oordeelsestraat 17 de dagbestedingsactiviteiten van Zorgboerderij De Hardel Hoeve uit te breiden door nieuwe functies aan te bieden, zoals een belevingstuin, horeca, ijsmakerij en een winkeltje. Daarnaast biedt het bestemmingsplan een mogelijkheid om beschermd wonen te faciliteren. De Oordeelsestraat 17 zal in zijn geheel worden gebruikt voor de exploitatie van zorgboerderij De Hardel Hoeve. In het bestemmingsplan worden twee (voormalige) veehouderijen gesaneerd. Op de Oordeelsestraat 15a wordt de bestemming gewijzigd van 'agrarisch gebied' naar 'agrarisch – agrarisch bedrijf'. Hier vinden enkel nog akkerbouwactiviteiten plaats.

U kunt het bestemmingsplan en de overige stukken bekijken

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten liggen van 18 februari 2022 tot en met 31 maart 2022, voor een periode van zes weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.Oordeelsestr15a17-VS01. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau.

Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Daarnaast is het plan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, dhr. Alex van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 088-3821453.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet de brief tevens dateren en ondertekenen. U kunt dit doen van 18 februari 2022 tot en met 31 maart 2022. U kunt alleen beroep instellen als u:

  1. belang hebt bij het bestemmingsplan, of
  2. hebt gereageerd (een zienswijze hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.