Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gierlestraat 1-3, Baarle-Nassau’ en toevoeging aan de Welstandsnota van Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 1 juli 2020 het bestemmingsplan ‘Gierlestraat 1-3 in Baarle-Nassau’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het ontwerp bestemmingsplan maakt een bedrijf gericht op de industriële en agro-automatisering mogelijk. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.Gierlestraat3-VG01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten liggen met ingang van 7 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020 voor de duur van zes weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de publieksbalie. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarlenassau.nl.

Burgemeester en wethouders maken daarnaast bekend dat de gemeenteraad heeft besloten dat op grond van artikel 12a van de Woningwet de Welstandsnota Baarle-Nassau wordt aangevuld met paragraaf 3.2.3 ‘Beeldkwaliteit’ uit het bestemmingsplan ‘Gierlestraat 1-3, Baarle-Nassau’. De gemeente deed dit in haar vergadering van 1 juli 2020.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.

Het beeldkwaliteitsplan heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht de juridische status van een beleidsregel en is daarom niet vatbaar voor bezwaar en beroep. De vastgestelde beeldkwaliteitsparagraaf ligt, als onderdeel van het bestemmingsplan Gierlestraat 1-3 in Baarle-Nassau, met ingang vanaf 7 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020 voor de duur van zes weken ter inzage.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hiervoor aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie is in uw buurt. Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.