Vastgesteld bestemmingsplan Loveren ong., Baarle-Nassau en besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2022 het bestemmingsplan Loveren ong., Baarle-Nassau ongewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 juni 2022 het Besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai voor Loveren ong., Baarle-Nassau genomen. Dit besluit maakt een hogere geluidsbelasting op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 54 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Loveren.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Dit vastgestelde bestemmingsplan betreft het wijzigen van de bestemming zodat tussen de bestaande woningen Loveren 5 en 7 te Baarle-Nassau één woning gerealiseerd kan worden.

Waar gaat het besluit Hogere waarde over?

In de Wet geluidhinder is/zijn voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai voorkeursgrenswaarden gesteld voor woningbouw waaraan voldaan moet worden. Uit geluidsonderzoek voor het plan Loveren ong., Baarle-Nassau blijkt dat de voorkeursgrenswaarden overschreden worden. Dit besluit maakt een hogere geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 54 dB als gevolg van verkeersgeluid van de Loveren. Het besluit maakt een hogere geluidsbelasting voor het wegverkeerslawaai op de gevels van woningen mogelijk tot maximaal 54 dB als gevolg van het wegverkeer op de Loveren.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 12 juli 2022 tot en met 22 augustus 2022 voor zes weken ter inzage.

Digitaal kunt u de stukken inzien via:

  • Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPLoverenong-VG01.
  • Het besluit Hogere waarde is als bijlage 6 toegevoegd aan de regels van het bestemmingsplan. Dit is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPLoverenong-VG01.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 te Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Joost Moelker, bereikbaar via tel.: 088 - 3821 258.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of het besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai, kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 12 juli 2022  tot en met 22 augustus 2022. 

U kunt alleen beroep instellen als u:
•    Belang hebt bij het bestemmingsplan 
•    Belang hebt bij het Besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
 

Wanneer treden het bestemmingsplan en besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit Hogere Waarde wegverkeerslawaai treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.