Vastgesteld bestemmingsplan Maaijkant 11 - 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend, dat de gemeenteraad op 28 september 2022 het bestemmingsplan Maaijkant  11 - 2021 ongewijzigd heeft vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal op een andere manier is verzekerd.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Dit vastgestelde bestemmingsplan gaat over de locatie aan de Maaijkant 11 in Ulicoten. Het gaat om een varkenshouderij. In het plan staat dat het gebouw bijna helemaal vervangen wordt door nieuwbouw. Wel past het plan in het bestemmingsplan. Een uitzondering is het landschapsplan van 8 december 2014. Het landschapsplan dat er nu is, staat in de weg dat er nieuwe stallen kunnen komen. Omdat het landschapsplan onderdeel is van de regels in het bestemmingsplan, moet het in de vorm zoals het nu is, uitgevoerd worden. Om het aangepaste bouwplan uit te voeren, is een bestemmingsplanprocedure nodig. Het bestemmingsplan zorgt feitelijk voor een aangepast landschappelijk inpassingsplan. Daardoor is het bouwplan van de initiatiefnemer niet meer in strijd met de regels uit het bestemmingsplan.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

U kunt de stukken van 11 oktober tot en met 21 november 2022 inzien. Digitaal kunt u de stukken inzien via:

  • Het vastgestelde bestemmingsplan met de stukken die daarbij horen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPMaaijkant112021-VG01.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Singel 1 in Baarle-Nassau. U kunt hiervoor een afspraak maken met het klantcontactcentrum van de gemeente. Dat kan online of bel met ons algemene nummer 14 013. Heeft u speciale vragen over het bestemmingsplan? Maak dan een afspraak met de behandelend medewerker Judith Gruter; judithgruter@abg.nl.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan, kunt u een beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. Zet in de brief alstublieft ook uw naam, adres, handtekening en de datum. U kunt een beroep instellen van 11 oktober tot en met 21 november 2022.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  • Belang hebt bij het bestemmingsplan
  • Een zienswijze heeft ingediend

U kunt bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen voor een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer gaat het bestemmingsplan in?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan gaat in na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is binnengekomen, gaat het besluit tot vaststelling niet in voordat op dat verzoek een besluit is genomen.