Vastgesteld bestemmingsplan “Zigraeck 5” in Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat de gemeenteraad op 9 februari 2022 het bestemmingsplan “Zigraeck 5” in Baarle-Nassau gewijzigd heeft vastgesteld.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om aan de Zigraeck 5 in Baarle-Nassau recreatieve activiteiten te exploiteren. Het plan voorziet in het mogelijk maken van horeca, een minicamping, kleinschalig hoveniersbedrijf en educatiecentrum. Ook maakt het bestemmingsplan nieuwe natuur mogelijk.

U kunt het bestemmingsplan en de overige stukken bekijken

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten liggen van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022, voor een periode van zes weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.BPZigraeck5-VS01. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau.

Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl. Daarnaast is het plan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, dhr. Alex van der Zwaluw, bereikbaar via tel.: 088-3821453.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet de brief tevens dateren en ondertekenen. U kunt dit doen van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022. U kunt alleen beroep instellen als u:

  1. belang hebt bij het bestemmingsplan, of
  2. hebt gereageerd (een zienswijze hebt ingediend) op het ontwerp bestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.