Vastgesteld wijzigingsplan Oude Strumpt 12 in Ulicoten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben in haar vergadering besloten het wijzigingsplan ‘Oude Strumpt 12 te Ulicoten’ gewijzigd vast te stellen. Dit wijzigingsplan betreft de bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Het betreft uitsluitend een functiewijziging ter plaatse. Er is één wijziging ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. Deze wijziging betreft de toevoeging van de dubbelbestemming ‘waarde – cultuurhistorie’, overeenkomstig het moederplan.

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende documenten ligt met ingang van 8 oktober 2019 tot en 18 november 2019, zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer IMRO.0744.WPOudestrumpt12-VG01. U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Baarle Nassau, Singel 1. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@ baarle-nassau.nl. Daarnaast is het plan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Kristie Huijskens, bereikbaar via tel.: 088-3821450.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbende een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • U tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • U geen zienswijze ingediend heeft, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • Uw beroepsschrift betrekking heeft op de wijziging van het vastgestelde wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.