Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Huisvesten vergunninghouders

De eenmalige extra taakstelling vanuit de provincie voor de opvang van 26 vluchtelingen in de gemeente Baarle-Nassau is van de baan. Baarle-Nassau houdt de opdracht vanuit de landelijke overheid om in 2016 nog voor elf vergunninghouders passende woonruimte te vinden.

Verkenning opvang extra vergunning houders

Om aan de eenmalige extra taakstelling vanuit de provincie te kunnen voldoen, verkende de gemeente Baarle-Nassau de mogelijkheid om de Cruyshof aan de Bredaseweg in Baarle-Nassau in te zetten voor de tijdelijke huisvesting van ongeveer 30 personen. Doordat de extra taakstelling is vervallen, vervalt ook de belangrijkste pijler onder de verkenning. Daarom heeft het college besloten om op dit moment de locatie de Cruyshof niet langer als een potentiële locatie aan te merken.

 

 

Opdracht landelijke overheid

De landelijke overheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. Grotere gemeenten moeten meer asielzoekers huisvesten dan kleinere gemeenten. Baarle-Nassau heeft als opdracht om in 2016 voor 17 vergunninghouders passende woonruimte te vinden. Op dit moment heeft de gemeente nog elf vergunninghouders te huisvesten om aan de opdracht voor 2016 te voldoen. De verwachting is dat Baarle-Nassau ook voor 2017 de opdracht krijgt om minimaal 17 vergunninghouders te huisvesten. De gemeente geeft zorgvuldig invulling aan deze opdracht en werkt hierin nauw samen met de woningbouwvereniging en de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen.

Uitdaging

De woningbouwvereniging geeft aan dat het in Baarle-Nassau steeds moeilijker wordt om vergunninghouders te huisvesten. Dit komt door het geringe aanbod in combinatie met weinig mutaties/woningopzeggingen. Op basis van dit signaal onderneemt het college de volgende activiteiten:

  • de verruiming van het huidige gemeentelijke toewijzingsbeleid en mogelijkheden van woningdeling te onderzoeken;
  • de mogelijkheden verkennen van huisvesting van vergunninghouders in leegstaande panden in de dorpskernen
  • In overleg treden met de Provincie Noord-Brabant om de mogelijkheid om meer goedkope woningen te bouwen in de gemeente Baarle-Nassau.
  • In overleg treden met de Provincie Noord-Brabant om de mogelijkheid om meer goedkope woningen te bouwen in de gemeente Baarle-Nassau.

Vragen en antwoorden

Wat is een vergunning- of statushouder?

Een statushouder is een vluchteling met een (tijdelijke) verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Zij hebben daarmee een status en worden dan statushouders genoemd.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een vergunninghouder?

Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen worden opgevangen en geregistreerd. Wie na onderzoek van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland mag blijven, ontvangt een (tijdelijke) verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar.

Wat doen vergunninghouders, wie begeleidt ze en welke rechten en plichten hebben ze?

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere inwoners van Nederland. Wel krijgen ze extra begeleiding om ze te helpen om zo snel mogelijk te integreren, werk te zoeken en volwaardig mee te doen in de Nederlandse samenleving, het regelen van scholen voor kinderen en praktische zaken.

Ook moeten ze eerst Nederlands leren, voordat ze een kans maken op de arbeidsmarkt. Ze beginnen dus met inburgeren. De bewoners zijn niet nieuw in Nederland. Zij hebben al in een tijdelijke opvanglocatie (asielzoekerscentrum) gezeten, weten hoe het gaat op straat en in winkels en hebben gereisd met het openbaar vervoer.

Vluchtelingenwerk verzorgt een groot deel van de begeleiding zodra de nieuwe bewoners hier zijn. Bij de huisvesting en begeleiding naar werk is de gemeente nauw betrokken.

Wonen er nu al vergunninghouders in Baarle-Nassau?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten, de zogenaamde taakstelling. Gemeenten geven daar samen met woningcorporaties invulling aan.

Wat wil de gemeente verkennen?

De verkenning  gaat om de opvang van vergunninghouders vanuit asielzoekerscentra waar zij in afwachting zijn van een woning ergens in Nederland. Een aantal vergunninghouders zal als de verkenning positief is dus tijdelijk in Baarle-Nassau verblijven in afwachting van een woning in Baarle-Nassau of elders. We noemen dit een “wachtkamerlocatie”. Dit biedt ruimte in Asielzoekerscentra om nieuwe vluchtelingen op te vangen en zorgt voor een meer geleidelijke instroom op de sociale woningmarkt In Nederland.

Waarom wil de gemeente dit verkennen?

Het COA is in Nederland dringend op zoek naar locaties om statushouders al dan niet tijdelijk te huisvesten. Daarnaast hebben alle gemeenten de opdracht gekregen van de provincie Noord-Brabant om vluchtelingen op te vangen. Met een motie heeft de gemeenteraad daarnaast het college de opdracht gegeven om de mogelijkheden inzake de tijdelijke opvang van vluchtelingen met een verblijfsstatus te verkennen.

Wanneer komt er een verkenning?

Er komt een verkenning als de gemeenteraad instemt met het voorstel van burgemeester en wethouders.

Komen er ook vergunninghouders op de Steppe van Jeppe?

In februari 2016 was de locatie Steppe van Jeppe in beeld. Duidelijk is inmiddels dat er vooralsnog geen formeel verzoek komt van het COA voor de Steppe van Jeppe.

Om hoeveel mensen het gaat als het om de verkenning gaat?.

Op basis van een eerste globale oriëntatie gaan we er vooralsnog van uit dat ongeveer 30 personen gehuisvest kunnen worden binnen de bestaande gebouwen van de Cruijshof. Zo is het ook opgenomen in het raadsvoorstel over de verkenning.

Wat betekent de eventuele komst van vergunninghouders voor de waarde van huizen in de omgeving? Gaat de waarde dalen en de WOZ omhoog?

De eventuele komst van vergunninghouders wil niet automatisch zeggen dat daardoor de waarde van de panden minder wordt. Dit zal moeten blijken uit verkopen die gerealiseerd worden. Of de WOZ omhoog gaat, staat los van deze verkenning en de eventuele komst van vergunninghouders. Dat is aan de gemeenteraad om in de gemeentebegroting vast te stellen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor algemene vragen over soorten opvang, eisen aan een locatie, huisvesting, duur van opvang en procedures kijk ook op www.coa.nl/nl/contact/veelgestelde-vragen. Algemene feiten en cijfers leest u op www.coa.nl/nl/over-coa/feiten-en-cijfers. Vragen en antwoorden over opvang van asielzoekers in Nederland: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/

Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders?

Het huisvesten van vergunninghouders is een taak van de gemeenten. Dat staat in de Huisvestingswet. Het Rijk bepaalt hoeveel vergunninghouders een gemeente moet huisvesten. De Provincie houdt daar toezicht op. Gemeenten moeten vergunninghouders huisvesten, weigeren is niet toegestaan.

Wat is de rol van een woningcorporatie?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Maar gemeenten hebben meestal zelf geen huizen. Daarom doen we een beroep op de woningcorporaties om hen te helpen bij het huisvesten van vergunninghouders. Leystromen en de gemeenten maken hierover (prestatie)afspraken met elkaar.

Krijgen vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang?

Langdurig verblijf in een AZC is voor niemand goed. De inburgering loopt vertraging op. Voor mogelijke nieuwe vluchtelingen is geen plek en het uitbreiden van opvangfaciliteiten is moeilijk en duur. Daarom heeft de regering vergunninghouders aangewezen als een groep met voorrang. Vluchtelingen zijn nieuw in Nederland en hebben geen sociaal netwerk. Dat maakt zelfstandig zoeken en vinden van huisvesting erg moeilijk.

Wat is voorrang?

Soms adverteren we een vrijgekomen woning niet op onze website. Deze woning wijzen we toe aan bijzondere doelgroepen. Dat kunnen vergunninghouders zijn maar ook bijvoorbeeld huurders van wie de woning wordt gesloopt of gerenoveerd. .De meeste vrijgekomen woningen worden gewoon geadverteerd op de website en toegewezen aan de woningzoekende met de langste inschrijftijd. Omdat vergunninghouders nog geen inschrijftijd hebben kunnen opbouwen, kunnen zij met voorrang in aanmerking komen voor een woning.

Moeten ‘reguliere’ woningzoekenden nu langer wachten op een woning?

Daar is niet één antwoord op te geven. Woningcorporaties, en dus ook Leystromen, verlenen voorrang aan bepaalde doelgroepen. Denk daarbij aan mensen met een fysieke beperking of gescheiden ouders met zorgplicht voor minderjarige kinderen. En ook vergunninghouders hebben voorrang. Door de grotere groep woningzoekenden met voorrang, kan het zijn dat de wachttijden voor een nieuwe woning toenemen. Gemeenten en woningcorporaties realiseren zich dat oplopende wachttijden heel vervelend zijn voor woningzoekenden. Daarom zijn zij samen op zoek naar mogelijkheden voor huisvesting die oorspronkelijk niet bedoeld zijn voor bewoning. Op die manier kan de invloed op de wachttijden beperkt worden.

Wie betaalt de huur van de huisvesting van vergunninghouders?

Vergunninghouders betalen zelf de huur van hun woning. Zij betalen net als iedereen de gewone huurprijs voor een woning. Dat kan omdat zij een bijstandsuitkering ontvangen, net als andere Nederlanders die geen eigen inkomen hebben. Daarvan kunnen zij de huur betalen. Sommige vergunninghouders worden via een speciale regeling in een gemeente geplaatst (Gemeentelijk Versnellingsarrangement). Als dat het geval is, krijgen zij alleen zakgeld en leefgeld. Daarmee kunnen ze de huur niet betalen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) betaalt dan de huur.