Verleende omgevingsvergunning Meerleseweg 3 en 3a te Ulicoten

Burgemeester en wethouders van gemeente Baarle-Nassau hebben besloten, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.11 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een waterbassin bij het glastuinbouwbedrijf aan de Meerleseweg 3a te Ulicoten.

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten:

 • 1. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.12 lid 1 onder 3° Wabo);
 • 2. Uitvoeren werk of werkzaamheden.

Wanneer ligt de omgevingsvergunning ter inzage?

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen van 9 augustus 2022 tot en met 19 september 2022 ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau.

Hoe kunt u de omgevingsvergunning bekijken?

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken zijn op afspraak tijdens werkdagen in te zien in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 in Baarle-Nassau. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het klantcontactcentrum, te bereiken via telefoonnummer 14 013.

U kunt de omgevingsvergunning ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0744.OVMeerleseweg3en3a-VS01.

Wie kan er een beroepsschrift indienen?

Wilt u beroep instellen tegen de verleende omgevingsvergunning? Dat kunnen:

 • degenen die tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren hebben gebracht;
 • de adviseurs die de mogelijkheid hebben gebruikt om advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat ze geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen van het definitieve besluit, die in de ontwerpbeschikking niet voorkwamen.

Wanneer kunt u een beroepsschrift indienen?

U kunt van 9 augustus 2022 tot en met 19 september 2022 beroep tegen de verleende omgevingsvergunning instellen. U stuurt uw beroepschrift naar:

 • Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
  Team Bestuursrecht
  Postbus 90006
  4800 PA Breda

De volgende informatie moet in uw beroepschrift staan:

 • 1. uw naam en adres;
 • 2. de datum waarop u de brief schrijft;
 • 3. uw handtekening;
 • 4. een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt;
 • 5. de gronden waarom u beroep instelt.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een beroepschrift heeft ingediend. U vraagt deze voorziening aan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, team bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het aanvragen van deze voorziening betaalt u griffierecht. Bij de rechtbank kunt u navragen hoeveel dat precies is.

Als tegen het verlenen van de omgevingsvergunning beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.