Wijzigingsplan Heihoef 1 Ulicoten

Aan de Heihoef 1 in Ulicoten staat een voormalige agrarische bedrijfswoning met bijgebouw. De bestemming van het perceel wordt omgezet naar wonen. De overtollige bebouwing wordt gesloopt.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het wijzigingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken.

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen van 13 oktober 2020 tot en met 24 november 2020 gedurende zes weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of te mailen naar info@baarle-nassau.nl. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Kristie Huijskens, bereikbaar via tel.: 088-3821000.

Tijdens de ter-inzage-termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende als:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;

uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.