Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming.

Wob-verzoek indienen?

De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid? Dien dan bij de gemeente een Wob-verzoek in. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie. Uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is dat overheidsinformatie altijd openbaar is. Let wel: na toewijzing van uw verzoek is de opgevraagde informatie voor iedereen openbaar.

De gemeente kan een bedrag per kopie in rekening brengen. Indien de gemeente informatie op een digitale gegevensdrager verstrekt, worden daarvoor eveneens kosten in rekening gebracht.

Hoe verloopt de aanvraag van een Wob-verzoek?

  • U kunt een Wob-verzoek uitsluitend schriftelijk indienen. Indienen per e-mail of fax is niet meer mogelijk.
  • De gemeente beslist binnen vier weken over uw verzoek.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met vier weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste vier weken voorbij zijn.
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het formulier ingebrekestelling.

Voorwaarden Wob-verzoek

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De informatie is nog niet openbaar.
  • U vermeldt bij uw verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.