Woonvisie

De gemeenteraad heeft op 19 september 2018 de nieuwe woonvisie vastgesteld voor 2018 t/m 2023. In deze woonvisie schetsen we een lonkend toekomstperspectief voor het wonen in onze mooie gemeente. Een toekomstperspectief dat nadrukkelijk vraagt om samenwerking. Samen met zorgen we ervoor dat het goed wonen is in Baarle-Nassau.

In de Woonvisie 2018-2023: ‘Baarle BRUIST, in Baarle kom je thuis’ hebben we onze ambitie vastgelegd op het brede gebied van wonen voor de komende 5 jaar. Meer dan in eerdere woonvisies hebben we gekeken naar de bestaande woningvoorraad. Nieuwbouw blijft nodig en wenselijk en we spannen ons in voor extra bouwmogelijkheden. Echter het overgrote deel van de woningen die we over een jaar of 20/30 nodig hebben staat er al. Daarom is er veel aandacht voor bijvoorbeeld duurzaamheid en langer wonen in de eigen woning.

Wij hebben de woonvisie onderverdeeld in 5 pijlers:

  • Identiteit van het wonen in Baarle-Nassau;
  • Demografie en woningbehoefte;
  • Betaalbaar wonen;
  • Kwaliteit van de woningvoorraad;
  • Wonen met zorg en welzijn.

Per pijler is de stand van zaken weergegeven. Vervolgens zijn de visie en ambities per pijler geformuleerd. Elk hoofdstuk sluiten we af met een paragraaf ‘Strategie en uitvoering’ waarin de visie en ambities worden omgezet naar actiepunten. Deze paragraaf zal vervolgens verder worden geconcretiseerd in een door het college vast te stellen (en jaarlijks te actualiseren) uitvoeringsprogramma.

Links

Downloads