Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Omgevingsvisie

De wereld verandert, de overheid is niet meer alleen aan zet bij het bepalen van de (ruimtelijke) toekomst van Baarle-Nassau; een overkoepelende visie is gewenst. Daarom is de gemeente gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie (structuurvisie). Samen met onze inwoners en bedrijven vormen we een koers voor de toekomst van Baarle-Nassau.

Denk mee

Het opstellen van een Omgevingsvisie doen we als gemeente niet alleen! Er is een Facebookpagina geopend, waarop u gedurende het hele traject input mag leveren en waar alle informatie wordt gedeeld. Daarnaast zoeken we inwoners op om input te verkrijgen voor de nieuwe visie. De gemeente wordt bij dit proces ondersteund door Rho Adviseurs. Uiteraard overleggen we ook met de gemeente Baarle-Hertog, zodat er een visie ontstaat die fundamenteel overeenkomt met hun structuurplan.

Planning

Begin 2015 is het traject gestart om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie. Er zijn twee debatavonden georganiseerd en ook is input op gehaald bij de gemeenteraad en het college van B&W. In de zomerperiode wordt alle input verwerkt tot een eerste conceptvisie, waar nodig zullen in kleiner verband onderwerpen nader worden uitgewerkt. Daarna gelden globaal de volgende stappen:

  • Bespreking conceptvisie met gemeenteraad: medio september 2015
  • Ter visielegging ontwerp-omgevingsvisie: medio november 2015
  • Vaststelling omgevingsvisie gemeenteraad: 1e kwartaal 2016

Debatten van Baarle

Op 22 januari en 2 april 2015 zijn twee debatavonden gehouden in het Cultureel Centrum Baarle. Op beide avonden kwamen veel inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden af. Bij de downloads treft u de onderliggende stukken en de opbrengst aan. De debatten zijn gevoerd rond de volgende hoofdthema’s:

  • Bruisend Centrum
  • Duurzame Landbouw & Natuur en Landschap
  • Recreatie en Grenstoerisme
  • Goed Wonen en Bereikbare Zorg
  • Verkeersveilig en Bereikbaar

We constateren dat deze debatten waardevolle contacten hebben opgeleverd, die de basis bieden om onderwerpen verder uit te diepen.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de projectleider van de gemeente Baarle-Nassau, de heer Bram Keijsers te bereiken via 14 013/ +31 (0)13 507 5200 of bkeijsers@abg.nl.