Subsidies

Subsidies zijn een belangrijk middel voor de gemeente Baarle-Nassau om samen met inwoners, verenigingen en organisaties de doelen van het zorg- en welzijnsbeleid “Baarle BRUIST” te behalen. Met een subsidie willen we activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan onze maatschappelijke doelstellingen en aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. Denk daarbij aan activiteiten voor zorg, jeugd, sport en bewegen of kunst, cultuur en educatie.

Hoe werkt het?

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor één of meerdere van uw activiteiten? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. U kunt het aanvraagformulier onderaan de pagina downloaden.

Er zijn twee soorten subsidie die u aan kunt vragen:

 • Subsidie voor basisvoorzieningen: dit is een subsidies voor ondersteunende functies. Het gaat om gebouwen, professionals en ondersteunende inzet die nodig is om tot een activiteitenaanbod te kunnen komen, waarvan wij als gemeente vinden dat ze voor alle inwoners toegankelijk en beschikbaar moeten zijn.
  In de Nadere regels subsidies sociaal domein staat een overzicht van de functies die we tot de basisvoorzieningen rekenen. Deze Nadere regels kunt u onder aan de pagina vinden bij ‘Downloads”.
 • Activiteitensubsidie: hiermee willen we activiteiten subsidiëren die bijdragen aan onze gemeentelijke doelen en die aansluiten op de behoeften van de samenleving. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn gericht op de volgende doelen:
 1. Alle inwoners van Baarle-Nassau kunnen naar vermogen meedoen in onze samenleving.
 2. De deelname van potentieel kwetsbare inwoners aan lokale activiteiten wordt bevorderd.

Wanneer moet u uw aanvraag indienen?

 • Jaarlijks terugkerende activiteiten (structurele subsidie): Dan moet uw aanvraag voor voor 1 oktober van het voorgaande jaar bij ons binnen zijn. Voor 1 oktober 2023 dient u dus de subsidieaanvraag voor 2024 in.
 • Wilt u een eenmalige activiteit uitvoeren? (Incidentele subsidie). Dan moet u de aanvraag minimaal twee maanden voordat de activiteit is, indienen.

We nemen een aanvraag alleen in behandeling als de aanvraag volledig is: een volledig ingevuld aanvraagformulier voorzien van de gevraagde documenten.

U kunt uw formulier indienen bij Gemeente Baarle-Nassau, Sociaal Domein, Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau. Of mailen naar: subsidies@baarle-nassau.nl.

Waar letten we op bij de beoordeling van uw aanvraag?

We willen de beschikbare financiële middelen zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten ten behoeve van de lokale samenleving. Met onze subsidies willen we bijdragen aan een bruisend Baarle waarin iedereen mee kan (blijven) doen.

We subsidiëren organisaties niet omdat ze er zijn, maar om wat ze bijdragen aan de samenleving. We stellen de maatschappelijke opbrengst van activiteiten vast door te kijken naar:

 • het rendement: de verwachte inhoudelijke en financiële opbrengst van de activiteiten op korte en lange termijn en in relatie tot de kosten van de activiteiten;
 • de betrokkenheid: de mate waarin inwoners en andere partijen zijn betrokken en een bijdrage leveren aan de activiteiten en de mate waarin inwoners aan de activiteiten mee kunnen doen;
 • de legitimiteit: de mate waarin de activiteiten aansluit bij onze beleidsdoelen en onze wettelijke taken. Onze beleidsdoelen kunt u vinden in het zorg- en welzijnsbeleid ‘Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar’. Dit document kunt u onderaan de pagina downloaden.

Meer weten?

Voor al uw vragen of opmerkingen over subsidies kunt u contact met ons opnemen via subsidies@baarle-nassau.nl.