Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Precariobelasting

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. In de gemeente Baarle-Nassau wordt precariobelasting alleen geheven voor het hebben van een terras voor cafetaria’s, lunchrooms en dergelijke. 

Tarieven 2017

  • per m2 per jaar € 24,80
  • per m2 per maand € 2,48

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Baarle-Nassau.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente Baarle-Nassau.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag schriftelijk bezwaar maken bij heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening en de reden(en) van het bezwaar.