Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. Dan zorgt de gemeente voor vervoer of krijgt u een vergoeding voor de reiskosten. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Indien een van de voorwaarden op de situatie van uw kind van toepassing is, komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. Uiteraard vindt altijd toetsing plaats.

  • De afstand van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school bedraagt meer dan 6 kilometer. Als die afstand kleiner is, bestaat alleen aanspraak op leerlingenvervoer wanneer er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap.
  • Vergoeding vindt plaats op basis van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van soort (soort school waarop een leerling is aangewezen op grond van zijn lichamelijke of geestelijke toestand) en richting (de school van de verlangde godsdienst of levensbeschouwing).
  • Wanneer het inkomen van ouders van leerlingen van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) boven een bepaalde grens ligt, moet een drempelbedrag betaald worden.

Mogelijkheden

De voorziening leerlingenvervoer kan bestaan uit een vergoeding voor vervoerskosten (op basis van de kosten van openbaar vervoer) of uit aangepast vervoer voor kinderen. Aangepast vervoer vindt meestal plaats in taxibusjes.

Aanvragen

Voor het aanvragen van Leerlingenvervoer maakt u gebruik van het aanvraagformulier Leerlingenvervoer. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het formulier is rechtstreeks verbonden met de administratie van de gemeente.

Voortgezet onderwijs

Als uw kind naar het Voortgezet Onderwijs gaat, heeft u geen automatisch recht meer op leerlingenvervoer. Uw kind moet zelfstandig naar school reizen of u dient zelf het vervoer te regelen. Als uw kind vanwege zijn/haar beperking niet zelfstandig kan reizen en u zelf niet bij machte bent om uw kind naar school te brengen, kunt u contact opnemen met MEE West-Brabant. Zij gaan in gesprek met u en brengen advies uit aan de gemeente. De gemeente zal vervolgens een besluit nemen over wel/niet toekennen van leerlingenvervoer.

Om uw kind zelfstandig te leren reizen heeft de gemeente bij MEE West-Brabant het project MEE op Weg ingekocht.

Ziekmeldingen, klachten en vragen

U kunt voor alle zaken over het leerlingenvervoer contact opnemen met Vervoerservice van Driel. Dat kan op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur op telefoonnummer 0412 - 627799 of via groepsvervoer@vandrielgroep.nl.

Via de app/het portaal kunt u eenvoudig ritgegevens inzien, uw kind aan- of afmelden bij afwezigheid of ziekte, real-time de verwachte voorrij- en aankomsttijd inzien en live de taxi volgen. Wilt u de app installeren? Ga naar http://bit.ly/vandrielapp. Het is verstandig om deze website toe te voegen aan uw beginscherm. Vragen over de app/portaal? Stuur dan een e-mail naar groepsvervoer@vandrielgroep.nl.

Vaste wijzigingen geeft u uiterlijk vijf werkdagen voordat de wijziging ingaat door via e-mail aan soza-admin@abg.nl.